Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest narzędziem usystematyzowania procesu realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania przez Gminę w szerokim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2007-2013.

Podstawowe cele tworzenia WPI, to:

  1. umożliwienie racjonalnego przygotowania inwestycji,
  2. koordynacja działań poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację inwestycji,
  3. ułatwienie planowania rocznych budżetów w zakresie zadań inwestycyjnych,
  4. informowanie mieszkańców o planowanym rozwoju – głównie infrastruktury komunalnej – ułatwiając podejmowanie życiowych decyzji,
  5. informowanie biznesu – zarówno działającego na terenie Gminy jak i rozważającego inwestowanie w Gminie – o planach rozwojowych Gminy – ułatwiając mu podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
  6. realizacja określonych w Strategii kierunków rozwoju Gminy,
  7. aplikowanie o dofinansowanie zadań z funduszy pomocowych UE (WPI jest jednym z wymaganych dokumentów).

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zabierzów na lata 2008-2013 został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lutego 2008 r.