LGD Blisko Krakowa: Ogłoszenie o naborze nr 10/2020

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji   Wnioski o przyznanie pomocy można składać

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Znak sprawy: WGG.6840.6.2020.TM             Zabierzów, dn. 22.07.2020 r.   Ogłoszenie   Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 24.07.2020 r. do 14.08.2020 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów.        Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów /-/