Ogłoszenie – drugi stopień alarmowania BRAVO

W związku z Zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych informujemy, że od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 23.59 wprowadzono procedury związane z drugim stopniem alarmowania (stopień BRAVO) i z pierwszym stopniem alarmowania CRP (stopień ALFA-CRP). Wobec powyższego prosimy o zachowanie zmorzonej ostrożności, a w przypadku zaobserwowania czegoś podejrzanego należy niezwłocznie powiadomić Policję.Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Wójt Gminy Zabierzów ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów: 1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 50 o pow. 0,17 ha, gmina Zabierzów, obręb  Zabierzów, księga wieczysta nr KR2K/00025069/9. Cena wywoławcza: 220 000,00 zł brutto.


Opieka stomatologiczna dla uczniów

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, w dniu 20 grudnia 2019 r., została zawarta umowa dotycząca udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniów szkół samorządowych z terenu Gminy Zabierzów.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

W sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. w zakresie: budowy budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową, budynkiem kontroli dostaw, wiatą śmietnikową, kontenerowym agregatem prądotwórczym, wewnętrznymi drogami dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną energetyczną, telekomunikacyjną i wodno-kanalizacyjną, na dz. nr 537/89, 537/91 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów. Pełna treść w załączniku.Badania ankietowe realizowane w 2020 przez Urząd Statystyczny

Nazwa badania Symbol badania Termin realizacji badania Imię i nazwisko koordynatora Kontakt Badanie budżetów gospodarstw domowych BBGD 1.01-31.12.2020 Danuta Włodarczyk 12-656-30-57wew. 33 Uczestnictwo ludności w kulturze DS-58 1.01-31.01.2020 Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej DS-52 1.10-19.10.2020 Kondycja gospodarstw domowych KGD 1.01- 31.12.2020 Badanie aktywności ekonomicznej ludności BAEL 1.01- 31.12.2020 Iwona Filipowska 12-656-30-57 wew. 36 Wypadki przy pracy i problemy związane z pracą ZD-G II kwartał 2020 Powszechny Spis Rolny PSR 1.09-30.11.2020 Danuta Pietruszka 12-656-30-57wew. 37 Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S 1-26.06.2020 1-23.12.2020 Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B 1-26.06.2020 1-23.12.2020 Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R 15-31.01.2020 15-31.07.2020 Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC 23.04-28.06.2020