Położenie i charakterystyka gospodarcza

Gmina Zabierzów jest jedną z największych gmin wiejskich województwa małopolskiego. Położona jest ona w środkowej części powiatu krakowskiego i graniczy z:

  • miastem Kraków (od południowego wschodu),
  • gminą Liszki (od południa),
  • gminą Krzeszowice (od zachodu),
  • gminą Jerzmanowice (od północy),
  • gminą Wielka Wieś (od północy i wschodu).

Teren Gminy jest częścią prowincji fizyczno-geograficznej Wyżyny Małopolskiej i podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Wchodzi on w skład makroregionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i leży w jej południowej części oraz w południowej części Rowu Krzeszowickiego. Prawie cały teren Gminy Zabierzów położony jest w zlewni rzeki Rudawy (lewobrzeżny dopływ Wisły), z wyjątkiem wsi: Aleksandrowice, Brzoskwinia i Kleszczów, które leżą w dolinie rzeki Sanki.