Zintegrowany węzeł komunikacji pasażerskiej w Zabierzowie w formie parkingu P&R wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem

fundusze europejskie - program regionalny - KOLOR - CMYK
Tytuł projektu / nazwa zadania: Zintegrowany węzeł komunikacji pasażerskiej w Zabierzowie w formie parkingu P&R wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem”.
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 1 313 310,47 zł.
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania: 1 113 177,39
Opis projektu:(opis projektu wraz z celami, oczekiwaniami, osiągniętymi efektami, korzyściami dla mieszkańców, max. 1000 znaków) Realizacja projektu pn.: „ Zintegrowany węzeł komunikacji pasażerskiej w Zabierzowie w formie parkingu P&R wraz             z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem” polegała na budowie parkingu typu P&R umiejscowionego w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Zabierzów. W bezpośrednim sąsiedztwie parkingu znajduje się również  przystanek komunikacji autobusowej i BUS w związku z czym zrealizowany projekt przyczynił się do integracji 2 środków transportu zbiorowego.Wybudowany parking posiada łącznie 55 miejsc do parkowania, w tym dwa przeznaczone dla  postoju samochodów osób niepełnosprawnych i jedno dla rodzica z dzieckiem oraz zadaszone stanowiska dla rowerów.Parking jest przeznaczony wyłącznie dla osób przesiadających się na komunikację zbiorową, jest czynny całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Parking jest wyposażony w elementy mające wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróżnych : system monitoringu wizyjnego, oświetlenie, zadaszone stanowisk dla rowerów, system informacji o zajętości parkingu, elektroniczną tablice informacyjną, stanowisko postojowe dla rodzica z dzieckiem,  stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, separator zamontowany na odcinku wjazdu na parking, umożliwiający oddzielenie pasów ruchu dla wjeżdżających i wyjeżdżających, oraz bezpłatną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Parking jest również wyposażony w punkt ładowania pojazdów elektrycznych (jeden komplet).

Celami bezpośrednimi projektu są:

- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie poziomu zanieczyszczeń wynikająca ze zwiększenia udziały przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze komunikacji zbiorowej Gminy Zabierzów, realizowanego poprzez budowę obiektu typu P&R z 55 miejscami parkingowymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą       i wyposażeniem,

- zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Gminie Zabierzów

- poprawa jakości środowiska naturalnego,

- zmniejszenie emisji CO2,

- zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów indywidualnych na drogach – integracja transportu indywidualnego ze zbiorowym PKP i MPK.

Cele społeczno-gospodarcze projektu:

- podniesienie standardów życia na wsi poprzez zmianę otoczenia polegająca na poprawie estetyki,

- poprawa dostępności komunikacyjnej z miastem i całym obszarem funkcjonalnym,

- poprawa stanu środowiska co za tym idzie warunków zdrowotnych mieszkańców.

Przyjęte w zrealizowanym projekcie rozwiązania pozwoliły w efekcie na stworzenie sprawnego, zintegrowanego, ekologicznego i przyjaznego dla podróżnych punktu przesiadkowego, wykorzystującego niskoemisyjny transport zbiorowy i przyjazne środowisku formy mobilności.

Projekt służy integracji oferty przewozowej i środków transportu w transporcie publicznym oraz zwiększeniu roli transportu kolejowego jako alternatywy dla transportu indywidualnego.

W efekcie uzyskano:

-poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie poziomu zanieczyszczeń wynikającą ze zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze komunikacji zbiorowej Gminy Zabierzów, realizowanego poprzez budowę obiektu typu P&R z 55 miejscami parkingowymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą       i wyposażeniem,

- zwiększenie liczby miejsc parkingowych w Gminie Zabierzów

- poprawa jakości środowiska naturalnego,

- zmniejszenie emisji CO2,

- zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów indywidualnych na drogach

– integracja transportu indywidualnego ze zbiorowym PKP i MPK.

Termin realizacji projektu: 2016r.