Zagospodarowanie przestrzenne działki mienia komunalnego nr 1055/4 tzw. TOPÓLKI w rejonie ul. Krakowskiej, Topolowej i Kmity w Zabierzowie – kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców

16583
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 377 600,66 zł
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Kwota dofinansowania: 245 593,00 zł
Termin realizacji projektu: 2012r.Projekt pn.: „Zagospodarowanie przestrzenne działki mienia komunalnego nr 1055/4 tzw. TOPÓLKI w rejonie ul. Krakowskiej, Topolowej i Kmity w Zabierzowie – kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców” to obszar na którym zostały przeprowadzone drace na działka o pow. 1,35 h położnej w Zabierzowie, która służyła mieszkańcom jako zielony obszar rekreacyjny. Aby miejsce to ponownie, spełniało wszystkie oczekiwania oraz stało się atrakcyjne dla mieszkańców, konieczne było jego  uporządkowanie, wypielęgnowanie już istniejącej zieleni oraz nasadzenie nowych gatunków drzew, krzewów i kwiatów. Teren odnowionej zieleni parkowej jaki udało się osiągnąć po zrealizowaniu tego zadania przyczynił się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Nowe drzewa i krzewy pozwoliły na poprawę ekosystemu, który ulegał ciągłej degradacji.
Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Zabierzów poprzez budowę ścieżek pieszych oraz urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych, rewaloryzację zasobów przyrodniczych (przywrócenie wartości przyrodniczych terenu objętego operacją) i kulturowych (dbałość o pomnik i „Kamień Papieski”), oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie strefy wypoczynku dla mieszkańców. Projekt wykreował atrakcyjną ofertę rekreacyjno-turystyczno w Zabierzowie (ścieżki spacerowe/rowerowe/dydaktyczna), urozmaicił zasoby naturalne i kulturalne (przywrócenie wartości przyrodniczych terenu – nowe nasadzenia rodzimej szaty roślinnej), stworzył warunki do rozwoju usług z zakresu spędzania czasu wolnego, rozwoju oferty społeczno-kulturalnej (możliwość organizowania spotkań, plenerów, zajęć edukacyjnych itp.). Obiekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców w tym dzieci, młodzieży jak również turystów korzystających z tutejszych licznych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych.