„Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie”

loga
Tytuł „Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie”
Wnioskodawca Gmina Zabierzów
Całkowita wartość zadania 2 640 492,44 zł
Źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania 811 680,26 zł
Opis projektu Projekt zrealizowany jest w e współfinansowaniu ze środków Unijnych, w ramach  działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.Realizacja projektu pn.: „Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie” polegała na wybudowaniu wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Kleszczowie, stanowiącej infrastrukturę kultury (dom kultury),

Bezpośrednim celem projektu jest: zapewnienie mieszkańcom Podobszaru rewitalizacji Kleszczów dostępu do wysokiej jakości obiektu użyteczności publicznej (infrastruktura kultury) zapewniającego funkcje społeczno– kulturalne dla lokalnej społeczności i odpowiadającego na zidentyfikowane problemy i potrzeby społeczne. Projekt wynika bezpośrednio z zapisów GPRGZ oraz wpisuje się w założenia „Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014 – 2020” (Priorytet II – Kapitał ludzki i społeczny,

Termin realizacji projektu 2017-2021