Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Mogilany w Powiecie Krakowskim

11727m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów – Lider projektu
Całkowita wartość projektu: 484 527, 74 zł
Źródło dofinansowania: rząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kwota dofinansowania: 114 210,00 zł
Termin realizacji projektu: 2009-2010Celem realizacji projektu była poprawa gospodarki odpadami i warunków życia mieszkańców siedmiu Gmin biorących udział w projekcie tj.: Gminy Zabierzów, Gminy Czernichów, Gminy Liszki, Gminy Skawina, Gminy Świątniki Górne, Gminy Wielka Wieś i Gminy Mogilany. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli mieszkańcy obiektów, od których w ramach projektu w latach 2010-2011 zostały odebrane pokrycia dachowe wykonane z azbestu. W ramach projektu został odebrany, przetransportowany i zutylizowany azbest z 744 obiektów (w tym liczba obiektów poddanych usuwaniu azbestu w roku 2010 – 363 szt., liczba obiektów poddanych usuwaniu azbestu w roku 2011 – 381 szt., ilość usuniętego azbestu w roku 2010 – 980 Mg/rok ilość usuniętego azbestu w roku 2011 – 993 Mg/rok).

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

  • oczyszczenie terenu siedmiu Gmin Powiatu Krakowskiego: Gminy Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Mogilany z azbestu poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest z dachów domów i budynków gospodarczych oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie zgodnie z przepisami prawa;
  • wyeliminowanie szkodliwego działania azbestu na stan zdrowia mieszkańców Gmin uczestniczących w projekcie, a tym samym poprawę warunków ich życia;
  • sukcesywna likwidacja niekorzystnego oddziaływania azbestu na środowisko;
  • poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców Gmin biorących udział w projekcie poprzez edukowanie ich w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, w szczególności szkodliwego oddziaływania azbestu na człowieka i jego otoczenie oraz konieczności demontażu płyt dachowych zawierających azbest przez specjalistyczne firmy;