Skarby w Zabierzowie – działania promujące dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”

 

 loga_pro
Tytuł projektu / nazwa zadania: Skarby w Zabierzowie – działania promujące dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”.
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 51 083,25 zł.
Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Kwota dofinansowania: 29 945,00zł.
Opis projektu:

 

Operacja będzie polegała na organizacji dwóch przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”:

- jednego wydarzenia kulturalnego – wernisażu i wystawy prac

- jednego przedsięwzięcia edukacyjnego – zajęcia edukacyjne/prelekcja w szkołach.

Przedsięwzięcia zostaną zorganizowane na terenie Gminy Zabierzów

Wydarzenie kulturalne: „Wernisaż i wystawa prac artystycznych promujących dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” – wydarzenie odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2021 roku, w Kochanowie (ul. Lubomirskich 125), w budynku zabytkowej drewnianej willi Lubomirskich z 1896 – obiektu zabytkowego wchodzącego również w skład katalogu „Skarby Blisko Krakowa”. Właścicielem obiektu jest Gmina Zabierzów.

Wydarzenie będzie się składać z jednorazowego/jednodniowego wernisażu prac artystycznych   o tematyce promującej i ukazującej piękno i dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa a następnie trzy tygodniowej wystawy stałej prac prezentowanych na wernisażu .

-wydarzenie będzie ogólnodostępne i bezpłatne, grupa docelowa to: mieszkańcy obszaru działania LGD Blisko Krakowa, w tym grupy defaforyzowane, przedsiębiorcy, lokalni wytwórcy, turyści.

- zaproszenie i informacja o wydarzeniu zostanie umieszczona na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Relacja z wydarzenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl.

Przedsięwzięcia edukacyjne: „Zajęcia edukacyjne promujące dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” – zajęcia odbędą się w maju 2021 roku w 10 szkołach znajdujących się na terenu Gminy Zabierzów (szkoła w: Balicach, Bolechowicach, Brzeziu, Brzoskwini, Kobylanach, Nielepicach, Radwanowicach, Rudawie, Rząsce, Zelkowie). Właścicielem wskazanych obiektów jest Gmina Zabierzów .

W każdej ze szkół w ramach zajęć edukacyjnych zostanie zorganizowana jedna ogólnodostępna i bezpłatna prelekcja o tematyce promującej i ukazującej piękno i dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa – z wykorzystaniem marki „Skarby blisko Krakowa”. Czas trwania prelekcji to – 45 minut.

W przedsięwzięciu będzie mógł wziąć udział każdy uczeń danej szkoły.  W ramach działania edukacyjnego – prelekcji, zostanie również włączony temat ochrony środowisk, którego celem jest kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności poprzez zachowanie i ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa, chroniąc środowisko, w jakim żyjemy chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe- np.: przepiękne dolinki, rzeki, zabytki.

W trakcie prelekcji zostaną wykorzystane dedykowane temu przedsięwzięciu następujące pomoce/ materiały edukacyjne:

- Mapy papierowa. Awers mapy zawierać będzie graficzną prezentację obiektów znajdujących się na liście atrakcji turystycznych, w większości będących składnikami marki „Skarby Blisko Krakowa”. Rewers mapy zawierać będzie opis obiektów marki „Skarby Blisko Krakowa” prezentowanych na awersie mapy, wraz z fotografiami.

- Mapy foliowana oprawiona w rurki. Mapa wisząca dwustronnie foliowana folią błyszczącą o wym. 821 x 74 mm. Mapa zawierać będzie graficzną prezentację obiektów znajdujących się na liście atrakcji turystycznych, będących składnikami marki „Skarby Blisko Krakowa

- Tablice PCV –  Jednostronna tablica prezentująca obiekty marki „Skarby Blisko Krakowa” na terenie Gminy Zabierzów. Wymiar tablicy: 180 x 100 cm. Tablica przeznaczona do ekspozycji wewnątrz budynków w poszczególnych szkołach.

- Broszura – będzie promować i utrwalać postawy proekologiczne wśród młodzieży i mieszkańców Gminy Zabierzów. Treści prezentowane w broszurze będą omawiać aspekty dot. dbałości o ochronę środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu na bazie kształtowania tożsamości lokalnej w szczególności poprzez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa

Materiały graficzne w postaci map papierowych i broszurek dot. ochrony środowiska w tym dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa docelowo zostaną przekazane uczestnikom prelekcji  w ramach promocji marki „Skarby Blisko Krakowa” .

Grupami docelowymi projektu są: Mieszkańcy obszaru działania LGD Blisko Krakowa, w tym grupy defaforyzowane, przedsiębiorcy, lokalni wytwórcy, turyści

Termin realizacji projektu: 2020-2021r.