Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów-Niegoszowice

11727m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 14 095 941,94 zł
Źródło dofinansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Kwota dofinansowania: 4 991 513,98 zł
Termin realizacji projektu: 2008 – 2009Projekt był kolejnym etapem budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji Zabierzów – Niegoszowice i Zabierzów – Balice w miejscowościach: Balice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinia, Rudawa, Niegoszowice, Nielepice, Młynka, Brzezinka.
Jego celem była kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Zabierzów, co znacznie przyczyniło się do: poprawy standardu życia mieszkańców gminy, wyposażenia terenów wiejskich w infrastrukturę ochrony środowiska, zwiększenia liczby podłączonych do kanalizacji gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony drugiego co do wielkości ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na rzece Rudawie.
Działania jakie zostały podjęte w projekcie to: wykonanie ogółem 53 050,5 mb kanalizacji sanitarnej, wybudowanie 20 kpl. przepompowni ścieków tak, aby docelowo osiągnąć wskaźnik rezultatu w wysokości 2 640 osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (nowowybudowanej).
W wyniku realizacji projektu, ścieki komunalne zostały skierowane na już pracujące oczyszczalnie ścieków w Niegoszowicach i Balicach.
Założeniem projektu było wybudowanie: sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz podłączenie do niej 660 gospodarstw domowych. Działania te wpłynęły na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb. Realizacja powyższych celów przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.

KONFERENCJA
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów
W dniu 14 grudnia 2009 r. w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów odbyła się konferencja poświęcona promocji źródeł finansowania projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów-Niegoszowice”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.
Uczestnicy konferencji wysłuchali referatów, dotyczących tak realizowanych przez Gminę Zabierzów inwestycji kanalizacyjnych jak również wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:
· Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Aktualny stan wdrażaniaPiotr Szymański, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

· Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów
Elżbieta Burtan, Wójt Gminy Zabierzów

· Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów-Niegoszowice
Zygmunt Podgórski, Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji Komunalnych i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy Zabierzów, Kierownik Projektu

W konferencji udział wzięli m.in. Andrzej Adamczyk – Poseł na Sejm RP, Alicja Wójcik Radna Powiatu Krakowskiego, Piotr Zymon – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie, Maria Kwaśnik – Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów, Radni Gminy Zabierzów, Sołtysi sołectw Gminy Zabierzów, przedsiębiorcy, przedstawiciele wykonawców inwestycji kanalizacyjnych, i przedstawiciele mediów.
Wygłoszone referaty podkreśliły sukces Gminy Zabierzów w realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach Zabierzów-Balice i Zabierzów-Niegoszowice”, skutkujący tym, iż w 2010 roku prawie cały jej teren będzie objęty kanalizacją sanitarną.
Wykorzystując środki Unii Europejskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Gmina Zabierzów poczyniła ogromny krok do przodu w poprawie stanu środowiska naturalnego.
W wyniku realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów – Niegoszowice” wybudowano 53,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączono 660 nowych gospodarstw domowych (2640 osób)
Konsekwencja w działaniu lokalnego samorządu i fundusze Unii Europejskiej pozwoliły na osiągnięcie najważniejszych celów projektu tj. poprawę standardu życia mieszkańców Gminy Zabierzów i zwiększenie ochrony drugiego co do wielkości ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na rzece Rudawie, a także ujęcia wody na rzece Sanka.
M.T.

W grudniu 2009 roku Gmina Zabierzów zakończyła realizację projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów – Niegoszowice”, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Relacja z konferencji: www.tv.malopolska.pl Realacja z konferencji: Gminy Zabierzów

 

 

Pliki do pobrania