Rozbudowa placu zabaw w Rząsce

Tablica nr 3 - PROW 120x80.FH11
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Rozbudowa placu zabaw w Rząsce”
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:  95251,16 zł.
Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Kwota dofinansowania: 44 520,00zł.
Opis projektu:  Operacja  polegała na rozbudowie przez wnioskodawcę – Gminę Zabierzów jednego ogólnodostępnego niekomercyjnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.  Powstała w ramach operacji infrastruktura jest ogólnodostępna i  niekomercyjna (bezpłatna).W założonym rezultacie na dz. nr 295/3 w Rząsce  powstała dodatkowa zagospodarowana przestrzeń   o pow. 62,00m2 jako miejsce infrastruktury rekreacyjnej  na terenie którego pojawiły się trzy trampoliny zagłębione w gruncie – o wymiarach 2,00 x 2,00 x 0,6m każda.

Trampoliny to urządzenia służące zarówno rekreacji jak i zabawie, zaprojektowane zgodnie z ideą INCLUSIVE PLAY. Zastosowane urządzenia są dostępne nie tylko dla niepełnosprawnych, ale również uwzględniają to, że każdy ma prawo mieć takie same możliwości, oraz wzmacniają poczucie przynależności, bycia szanowanym i wartościowym. Nadrzędnym celem idei jest sprostanie oczekiwaniom wszystkich: dzieci typowo rozwijających się, dzieci z różnego rodzaju upośledzeniami m.in.  neurologicznymi (np. autyzm), intelektualnymi (np. Zespół Downa), ruchowymi (osoby korzystające ze sprzętu ułatwiającego poruszanie się), dzieci z dysfunkcjami emocjonalnymi lub socjalnymi, członków rodzin i innych osób z otoczenia dzieci (każdy z nich również może mieć jakąś niepełnosprawność). Trampoliny maja być ważnym punktem integracyjnym określanym jako „Urządzenia Magnes” („The Coolest Thing”), które ma być ciekawe i przyciągać wszystkich użytkowników oraz być dostępne dla każdego, niezależnie od jego sprawności. Odpowiedni dobór urządzeń pozwala na wielokierunkowy rozwój i zabawę, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł poczuć się na równi z innymi.  Należy podkreślić, iż projekt został realizowany na terenie działki już zagospodarowanej na cele rekreacyjne, jako uzupełnienie już istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. Powstała infrastruktura na terenie już istniejącego kompleksu rekreacyjnego -placu zabaw umożliwi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców zamieszkujących obszar LGD. Rozbudowana strefa pozwoli wzbogacić ofertę i możliwości spędzania czasu wolnego i rekreacji, jak również umożliwi organizowanie przez Wnioskodawcę i NGO z terenu LGD rożnego rodzaju pikników, spotkań tematycznych  wśród mieszkańców objętych obszarem LGD Blisko Krakowa.

Termin realizacji projektu: 2019r.