Remont modernizacyjny z rozbudową budynku komunalnego przychodni zdrowia w Zabierzowie

x

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 2 352 711,20
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – PFRON
Kwota dofinansowania: 182 137,00 zł.
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest „Remont modernizacyjny z rozbudową budynku komunalnego przychodni zdrowia w Zabierzowie”  .Przebudowa budynku polegała na  dostosowaniu całej jego powierzchni przeznaczonej na pomieszczenia NZOP do wymagań określonych w Rozporządzeniu „ W sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” z szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.Celem projektu było stworzenie placówki podstawowej opieki medycznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, chorych, starszych.Zwiększająca się liczba osób niepełnosprawnych  i opóźnionych w rozwoju (około 10% społeczeństwa to osoby niepełnosprawne)– dotyczy to dzieci jak i osób dorosłych, zjawisko to stawia nowe zadania mające na celu właściwe włączenie tych osób w życie społeczne i udostępnienie im  możliwości  korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej i medycznej. Należy jednocześnie podkreślić, iż jest to placówka zlokalizowana na terenie wiejskim, klientami zakładu są w szczególności osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwi im korzystanie  z porad lekarza rodzinnego, gabinetu zabiegowego i gabinetów specjalistycznych.

Projekt ma na celu poprawę życia mieszkańców, przede wszystkim poprzez podnoszenie jakości życia ludności, w tym osób niepełnosprawnych oraz na przezwyciężaniu zapóźnień cywilizacyjnych na obszarach wiejskich.

Projekt będzie obejmował modernizację z rozbudową i przebudową budynku komunalnego przychodni zdrowia, w tym instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o. z kotłownią gazową, instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne, kanalizacje opadową oraz rozbudowę parkingu, dobudowę szybu windowego i montażu widny. W ramach wykonywanych prac budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Termin realizacji projektu: (w latach) 2013-2014