„Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów”, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

fundusze europejskie - program regionalny - KOLOR - CMYK
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów”, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 3 908 139,98 zł
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania: 3 718 936,18 zł
Opis projektu:(opis projektu wraz z celami, oczekiwaniami, osiągniętymi efektami, korzyściami dla mieszkańców, max. 1000 znaków) Realizacja projektu pn.: „Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów” polegała na wymianie 267 szt. nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na ekologiczne (biomasa i paliwa gazowe). 

Celami bezpośrednimi projektu są:
Bezpośrednim celem projektu jest obniżony poziom niskiej emisji w województwie małopolskim.

Celem długofalowym i ogólnym projektu jest obniżenie emisji CO2 , PM 10 i PM2,5 do atmosfery, co przyczyni się do :
- polepszenia stanu środowiska naturalnego,
- zmniejszenia zachorowalności na choroby cywilizacyjne wraz z nowotworami układu oddechowego,
- zmniejszenia umieralności w województwie małopolskim ze względu na duże zanieczyszczenie środowiska,
- polepszenia stanu roślinności oraz kondycji zwierząt żyjących na terenach województwa,
- zmniejszenia negatywnego wpływu emitowanych zanieczyszczeń w Regionie, Polsce, Europie

Termin realizacji projektu: 2017 r. – 2019 r.