„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Zabierzów”

Tytuł projektu / nazwa zadania: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Zabierzów”
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 1 428 571,00 zł
Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kwota dofinansowania: 714 285,50 zł
Opis projektu:(opis projektu wraz z celami, oczekiwaniami, osiągniętymi efektami, korzyściami dla mieszkańców, max. 1000 znaków) Realizacja projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Zabierzów”

Cel bezpośredni projektu:
Kontynuacja programu rozpoczętego w roku 2016. Zadanie polegało na trwałej zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne źródła, zgodnie z wymogami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie małopolskim. Program obejmował wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na terenie Gminy Zabierzów na nowoczesne kotły spełniające normy środowiskowe. W ramach Programu, mieszkańcy, którzy zadeklarowali demontaż starego systemu grzewczego na nowy, spełniając wszystkie warunki określone w Programie, otrzymali dotację.

W ramach Programu dotację otrzymało 120 gospodarstw zlokalizowanych na terenie Gminy Zabierzów

Udział dotacji:
- 50 % kosztów kwalifikowalnych netto dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie
- 35 % kosztów kwalifikowalnych – dotacja Urzędu Gminy w Zabierzowie
- 15% wkład własny mieszkańca

Termin realizacji projektu: 2017 r.