„Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Zabierzów”

Tytuł projektu / nazwa zadania: „Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Zabierzów”
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 2 793 521,13 zł
Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kwota dofinansowania: 1 084 233,84 zł
Opis projektu:(opis projektu wraz z celami, oczekiwaniami, osiągniętymi efektami, korzyściami dla mieszkańców, max. 1000 znaków) Realizacja projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Zabierzów”

Cel bezpośredni projektu:
Zadanie polegało na trwałej zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne źródła, zgodnie z wymogami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie małopolskim. Zabiegiem ograniczającym niską emisję jest wymiana niskosprawnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych. Zadanie obejmowało wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na terenie Gminy Zabierzów na nowoczesne kotły spełniające normy środowiskowe. W ramach Programu, mieszkańcy, którzy zadeklarowali demontaż starego systemu grzewczego na nowy, spełniając wszystkie warunki określone w Programie, otrzymali dotację.

W ramach Programu dotację otrzymało 163 gospodarstw zlokalizowanych na terenie Gminy Zabierzów

Udział dotacji:
- 50 % kosztów kwalifikowalnych netto dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie
- 35 % kosztów kwalifikowalnych – dotacja Urzędu Gminy w Zabierzowie
- 15% wkład własny mieszkańca

Termin realizacji projektu: 2016 r.