Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

12558
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 1 169 698,89zł
Źródło dofinansowania: Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny
Kwota dofinansowania: 1 006 291,95zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2010r. do 31.12.2012r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowicach wspólnie realizują projekt „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym”.
Celem projektu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudności z powodu których korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.
Adresatami projektu są mieszkańcy Gminy Zabierzów i Gminy Michałowice korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, będący w wieku aktywności zawodowej, są niezatrudnione lub zatrudnione zagrożonych wykluczeniem społecznym, a które równocześnie wyraziły chęć udziału w projekcie. Dotychczasowe instrumenty wykorzystywane w pracy z klientem Ośrodka Pomocy Społecznej ograniczały się głównie do instrumentów finansowych, które często stawały się substytutem dochodów, pozwalającym rodzinie osiągnąć minimum socjalne, nie zmieniając jednocześnie jej trudnej sytuacji. Działania podjęte w ramach projektu zapewniają uczestnikom dostęp do usług w postaci wsparcia specjalistów, którzy poprzez zmianę postaw i zachowań, wpływają na sytuację rodziny. Projekt zakłada również, objęcie rodzin borykającymi się z wieloma problemami kompleksowym wsparciem instytucji z otoczenia społecznego, które mogą pomóc rodzinie w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. To kompleksowe wsparcie zakłada indywidualne podejście, oraz zastosowanie różnych (dostosowanych do potrzeb tych osób) instrumentów aktywnej integracji realizowanych nie tylko przez pracownika socjalnego, ale powołany do tego zespół specjalistów.
Podczas trwania projektu uczestnikom zostaje zapewnione wsparcie psychologa, oraz doradcy zawodowego, a także możliwość uczestniczenia w kursach i szkoleniach podnoszących ich kompetencje zawodowe.
Cechą charakterystyczną projektu jest wykorzystanie Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Celem PAL są działania w zakresie aktywizacji lokalnej mieszkańców Gminy Zabierzów wzmacniające podmiotowości obywateli oraz ich wspólnot, jak również stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiu spójności społecznej i terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.
Priorytetem działań Programu Aktywności Lokalnej w 2010 roku jest rozpropagowanie idei wolontariatu, jako szansy na wykorzystanie własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się w życie społeczności lokalnej.