Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Małopolskiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2012-2016

szczucin logo

 

 

 

 

Wnioskodawca: Projekt realizowany jest w partnerstwie  pomiędzy Instytucją Realizującą, tj. Miastem i Gminą Szczucin, a Partnerami Projektu –Małopolską Agencją Energii i Środowiska sp. z o.o. (MAES),
oraz  39 gminami z Małopolski
Całkowita wartość projektu: 12 459 986 mln CHF ~ ok. 12 459 989 PLN
Źródło dofinansowania: Szwajcarsko-Polski  Program Współpracy
priorytet: Środowisko i infrastruktura
obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa
i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.
Termin realizacji projektu: 2012-2016

 

Projekt powstał w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i realizowany jest w związku z Umową Ramową zawartą pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej z dnia 20.12.2007 roku. Organizatorem i liderem  jest Gmina Szczucin. W Projekcie bierze udział łącznie 40 gmin z Małopolski, które będą uczestniczyć w 4-letnim programie, umożliwiającym usuwanie i składowanie materiałów azbestowych z budynków prywatnych i komunalnych. Realizacja tego zadania umożliwi demontaż i składowanie rakotwórczych odpadów azbestowych oraz zabezpieczenie około 20 tys. ton materiałów budowlanych z zawartością azbestu. Projekt obejmie 40 gmin i ok. 6 tysięcy obiektów – zarówno budynków prywatnych jak i komunalnych. Większość środków, bo 70 proc. zostanie przeznaczone na demontaż, pakowanie, transport i składowanie na składowiskach materiałów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest. Po 15 proc. pieniędzy zostanie wydane na zbieranie odpadów azbestowych składowanych na posesjach oraz na dofinansowanie wykonania nowych dachów dla osób w trudniej sytuacji materialnej lub życiowej.

W ramach Projektu przewidziane są następujące działania tj.

  1. demontaż pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest,
  2. zbiórka zdemontowanych wcześniej pokryć dachowych zawierających azbest i zalegających na posesjach
  3. transport zdemontowanych pokryć na składowisko,
  4. składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach,
  5. dofinansowanie dla najuboższych w formie zakupu pokrycia dachowego,

Każda z Gmin przystępujących do Projektu wykonała na swoim terenie rozeznanie co do ilości gospodarstw i podmiotów wyrażających chęć przystąpienia do Projektu. Właściciele tych gospodarstw i podmioty składali deklarację przystąpienia do Projektu. Na tej podstawie Gminy sporządzały zbiorcze zestawienie ilości odpadów azbestowych przeznaczonych do usunięcia w latach 2012-2016. Usługę ściągnięcia (zdemontowania) eternitu i jego wywozu wykonuje Gmina. Usługa demontażu eternitowego pokrycia dachowego lub elewacji oraz wywóz zdemontowanego eternitu – jest  bezpłatna dla właściciela nieruchomości na terenie gm. Zabierzów.