Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Zabierzów-Balice (etap XVI) we wsi Kleszczów część 3

11691m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 1 399 544,41 zł
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Kwota dofinansowania: 573 583,00 zł
Termin realizacji projektu: 2010Projekt był kolejnym etapem budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabierzów, zakładał rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zabierzów-Balice.
Projekt zlokalizowany jest i został zrealizowany w miejscowości o szczególnych walorach przyrodniczych, oraz w strefie ochronnej dla ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa zlokalizowanego na rzece Sanka i Rudawa.

Celem projektu była poprawa życia mieszkańców wsi Kleszczów, likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska oraz stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.
Działania jakie zostały podjęte w projekcie to: wykonanie ogółem 6 860 mb kanalizacji sanitarnej, wybudowanie 3 kpl. przepompowni ścieków tak, aby docelowo osiągnąć wskaźnik rezultatu w wysokości ok. 300 osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (nowowybudowanej). Po zakończeniu realizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej podłączyło się do niej 65 posesji. Dzięki realizacji projektu ścieki zostały skierowane na już pracującą oczyszczalnię ścieków w Balicach.