„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Więckowice-Karniowice w Gminie Zabierzów”.

fundusze europejskie - program regionalny - KOLOR - CMYK
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Więckowice-Karniowice w Gminie Zabierzów”.
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 2 502 412,22 zł
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kwota dofinansowania: 2 091 917,08 zł
Opis projektu:(opis projektu wraz z celami, oczekiwaniami, osiągniętymi efektami, korzyściami dla mieszkańców, max. 1000 znaków) Realizacja projektu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Więckowice-Karniowice w Gminie Zabierzów” polegała na wykonaniu Ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż droi.nr 601661K w Karniowicach o długości 1,679 kmCelami bezpośrednimi projektu są:Celem Projektu jest zwiększenie udziału transportu rowerowego jako alternatywy dla transportu samochodowego w ramach budowy spójnej sieci ścieżek rowerowych, powiązanej ze zintegrowanym systemem węzłów komunikacyjnych (w tym parkingów P&R), prowadzące do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do środowiska.Cele długofalowe obejmują:
1) poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, hałasu i zatłoczenia (oczekiwane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł transportu na skutek stymulowanego przez infrastrukturę rowerową zwiększenia tego środka transportu w codziennych podróżach),
2)budowę zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zabierzów (projekt jest elementem planowanego systemu), powiązanej z system tras rowerowych w regionie,
3) zwiększenie wykorzystania bardziej efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego oraz integracja systemu węzłów komunikacyjnych i gałęzi transportu zbiorowego (w tym istniejących (Zabierzów) i planowanych (Rudawa) parkingów P&R, transportu kolejowego i autobusowego) – zakłada się, że budowa ciągu pieszo – rowerowego będzie sprzyjać zwiększeniu wykorzystania roweru i transportu publicznego (kolejowego powiązanego z P&R Zabierzów/autobusowego) w codziennych podróżach kosztem samochodu
4) zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych na rzecz transportu rowerowego – alternatywa dla transportu samochodowego – zakłada się, że budowana infrastruktura stanowi zachętę do zmiany środka transportu i przyczyni się do spadku udziału samochodów w codziennych podróżach
5)poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę właściwej infrastruktury rowerowej, oddzielającej ruch rowerowy od samochodowego
6)zwiększenie dostępności terenów atrakcyjnych turystycznie (np. Dolinki Podkrakowskie), podniesienie atrakcyjności oferty turystyczno-rekreacyjnej Gminy.

Przedsięwzięcie przyniesie następujące korzyści społeczne i ekonomiczne:
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej,
- integrację różnych gałęzi transportu,
- zmniejszenie strat czasu w podróżach codziennych – redukcję czasu podróży,
- zmniejszenie kosztów ruchu i kosztów utrzymania dróg,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu użytkowników, w tym spadek liczby wypadków drogowych z udziałem rowerzystów
- zmniejszenie obciążenia istniejących dróg i skrzyżowań,
- podwyższenie komfortu jazdy,
- wpływ na rozwój terenu i tworzenie sieci połączeń sprzyjających rozwojowi,
- stworzenie powiązań funkcjonalnych pomiędzy gminami KrOF,
- pobudzenie aktywności gospodarczej terenów usytuowanych wzdłuż drogi,
- wpływ na rozwój turystyki i rekreacji,
- stworzenie szans dobrego eksponowania walorów zabytkowych i przyrodniczych obszaru,
- promocję GZ

Termin realizacji projektu: 2017 r. – 2018 r.

 

 

IMG_0270

 

IMG_0271

 

IMG_0272

 

IMG_0273