Budowa Centrum Kultury w Rudawie oraz rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie

 

loga_ue
Tytuł projektu / nazwa zadania:

„Budowa Centrum Kultury w Rudawie oraz rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie

centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie”

 

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:  10 495 442,48 zł.
Źródło dofinansowania: REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś 11 .Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Kwota dofinansowania: 7 198 505,87 zł.
Opis projektu:

 

 Projekt wynika wprost z przyjętego i pozytywnie zaopiniowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WM „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 -2022” („GPRGZ”).

 

Przedmiotem projektu jest:

1.Budowa budynku Centrum Kultury w Rudawie.

2.Rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy-wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku.

Inwestycja jest działaniem mającym na celu podniesienie jakości głównej przestrzeni publicznej Rudawy, a także zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do usług kultury i rekreacji.

Projekt jest realizowany w Rudawie w obrębie działek ewid. Nr: 241/5, 240, 241/1, 242/1.

Działaniami i zadaniami w projekcie będą:

- prace przygotowawcze – projekt architektoniczny i wykonawczy;

-przeprowadzenie robót budowlanych polegających na budowie budynku Centrum Kultury w Rudawie mieszczącego salę wielofunkcyjną, bibliotekę z czytelnią, świetlicę

środowiskową, salę komputerową oraz salę dla koła gospodyń wiejskich i klubu seniora.. Pow. zab: 549,9m2, pow. uż. budynku: 706,18m2,  pow.cał.1368,1m2.

- roboty budowlane -przebudowa centralnej przestrzeni publicznej Rudawy-zagospodarowanie terenu o pow. 0,75 ha. przewiduje :

-modernizację zieleni niskiej (trawniki) i wysokiej drzewa i krzewy,

- budowę sceny zewnętrznej, amfiteatru z siedziskami i przestrzenią rekreacyjną utwardzoną,

-altanki, grilla z siedziskiem,

-chodników, ciągów spacerowych, placu przy scenie zewnętrznej, ławek.

- budowę i przebudowę podstawowej infrastruktury komunalnej i drogowej zapewniającej dostęp do budowanego obiektu i rewitalizowanego terenu m.in.: budowa parkingu

-budowę remizy OSP wraz z placem manewrowym

-wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Kultury w urządzenia sceniczne, meble, zewnętrzny system wystawienniczy, ławeczkę „Henryka Sienkiewicza”,

-promocję źródeł finansowania projektu

Cele projektu:

Projekt wynika bezpośrednio z zapisów GPRGZ oraz wpisuje się w założenia „Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020″ (Priorytet II – Kapitał ludzki i społeczny,

Cel strategiczny nr II „Oferta usług publicznych wysokiej jakości i wzmocnienie kapitału społecznego”. Kierunek II 2.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury instytucji kultury

oraz upowszechnienie aktywności kulturalnej mieszkańców”).

 

Bezpośrednim celem projektu jest: przełamanie dotykającego Rudawy kryzysu społecznego, gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego poprzez zapewnienie mieszkańcom

Rudawy oraz północno-zachodniej części gminy Zabierzów wysokiej jakości, centrotwórczej przestrzeni publicznej oraz dostępu do instytucji kultury oferującej szeroką ofertę

kulturalno-społeczną odpowiadającą na zidentyfikowane potrzeby.

 

Cele długofalowe projektu obejmują:

1. Poprawę sytuacji rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej dzięki utworzeniu nowych miejsc pracy oraz poszerzeniu oferty wspierającej aktywizację społeczną.

2. Ograniczenie skali występowania problemów wychowawczych i edukacyjnych dotykających dzieci i młodzież z terenu Podobszaru nr 3 Rudawa dzięki poszerzeniu oferty

zajęć socjoterapeutycznych, wyrównawczych i rozwojowych.

3. Aktywizację seniorów, poprzez zapewnienie im oferty aktywnego spędzania czasu w oparciu o Centrum Aktywizacji Seniora.

4. Wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców dzięki organizacji lokalnych imprez i wydarzeń w oparciu o powstałą przestrzeń i centralną infrastrukturę publiczną oraz

działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych.

5. Poprawę jakości i estetyki centralnej przestrzeni publicznej sołectwa Rudawa, dzięki rewitalizacji płyty rynku oraz powstaniu nowego obiektu kulturalnego.

 

Projekt ma bezpośredni wpływ na:

1. poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych – stworzenie estetycznej, centrotwórczej przestrzeni publicznej zapewniającej dostęp do wysokiej

jakości oferty kulturalnej zapewni mieszkańcom podobszaru rewitalizacji,

2. poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z otoczeniem oraz zachowanie lub budowanie tożsamości miejsca – realizacja projektu pozwoli na „odzyskanie”

zawłaszczonej przez parkujące samochody najbardziej reprezentacyjnej przestrzeni Rudawy dla funkcji społecznych i kulturalnych,

3. poprawę dostępności danej przestrzeni – jak wskazano wyżej projekt pozwoli na odzyskanie centralnej przestrzeni Rudawy pod funkcje społeczne i kulturalne. Przyczyni się

tym samym do poprawy dostępności tej przestrzeni dla różnych grup mieszkańców, które będą mogły skorzystać z dedykowanej im oferty zarówno w obiekcie centrum kultury

jak i na płycie rynku,

4. poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w danej przestrzeni – nowo powstała infrastruktura będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych, zapewniając

warunki do większego uczestnictwa tej grupy społecznej w życiu społecznym i kulturalnym miejscowości. Dostosowanie obiektu centrum kultury do potrzeb osób

niepełnosprawnych ruchowo wzmocni integrację społeczną tej grupy, umożliwiając osobom niepełnosprawnym branie udziału w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i

wspólnotowych oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań.

 

 

Termin realizacji projektu: 2016 – 2021r.