Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarach

Tablica nr 6 - MIRS 80x60.FH11


Tytuł projektu / nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarach” 
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:  429 441,26 zł.
Źródło dofinansowania: Projekt zrealizowany przy wsparciu Finansowym Województwa Małopolskiego – „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – Sportowa – MIRS”.
Kwota dofinansowania:  168 000,00 zł.
Opis projektu: W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano zadanie pn. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarach”Zadanie inwestycyjne polegało na rozbudowie istniejącej strefy rekreacyjnej w Pisarach w tym na budowie (w miejscu istniejącego starego boiska z nawierzchnią urazogenną w postaci asfaltu)   jednego ogólnodostępnego niekomercyjnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.Powstała w ramach operacji infrastruktura jest ogólnodostępna i  niekomercyjna (bezpłatna).

W założonym rezultacie na dz. nr 288/47 w Pisarach powstało boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wód opadowych)  przeznaczone do gry m.in. w koszykówkę, siatkówkę i tenisa o wymiarach w liniach boiska 28x15m i w płycie boiska 31,0 x 18,0m, o pow. 558m².  jako miejsce infrastruktury rekreacyjnej wraz z podbudową, piłkochwytami, ogrodzeniem boiska i jego wyposażeniem (kosze, bramki itp. ).

Obiekt został również wyposażony w 2 stojaki na rowery, 10 ławek i kosze na śmieci – 5 szt.

W ramach zadania została zamontowana również tablica informacyjna o wymiarze 60 cm/80 cm.

Równolegle jako dopełnienie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej zrealizowano budowę energooszczędnego oświetlenia płyty boiska oraz oświetlenia  terenu, oraz budowę  ciągów komunikacyjnych umożliwiających prawidłowe wykorzystanie powstałej infrastruktury.

Należy podkreślić, iż projekt został realizowany na terenie działki już zagospodarowanej na cele rekreacyjne (dz. nr 288/47 w Pisarach), jako uzupełnienie już istniejącej infrastruktury spacerowo rekreacyjnej w skład której wchodzą : alejki spacerowe, zieleń uporządkowana, ławki, zrewitalizowany staw, miejsce z grillem, ogniskiem, placyk z pomnikiem.

Przewidziane w operacji działania miały charakter innowacyjny w skali miejscowości, w której zrealizowano operację – jest to pierwsze ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w postaci nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej dla wód opadowych.

Należy podkreślić, iż w m. Pisary nie ma szkoły, co za tym idzie brak jest jakiejkolwiek infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  przyszkolnej, która mogłaby służyć społeczności lokalnej.

Realizacja obiektu zwiększyła udział społeczności lokalnej w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszaru. Poprawiła jakość życia na obszarze w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze.  Powstało nowe miejsce, które uzupełni niewystarczającą ofertę czasu wolnego na obszarach wiejskich, uzupełni braki w infrastrukturze społeczno-rekreacyjno-kulturowej na terenie Pisar. Poprzez wybudowanie ogólnodostępnej bezpłatnej infrastruktury rekreacyjnej zostało stworzone miejsce umożliwiające spędzanie czasu wolnego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

 

W czasie realizacji projektu i po jego zakończeniu zostały  zachowane wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji. Charakter oraz zakres wykonanych robót budowlanych nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko.

Termin realizacji projektu: 2019r.