Automobilklub Krakowski

Dnia 20  czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Zabierzów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „III Rajd Kantyny – Edycja Jurajska”. Ofertę złożył Automobilklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, ul. Klasztorna 1, 31 – 979 Kraków. Wnioskowana kwota dotacji 9 650,00 złotych.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Zabierzów, uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Automobilklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, zamieszcza w dniu 23 czerwca 2017 roku ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabierzów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie informacyjnym UG Zabierzów www.zabierzow.org.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/Tryb małych zleceń.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres: j.wozniak@zabierzow.org.pl, tel. 12 283 07 50 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

 

Pliki do pobrania