Tryb małych zleceń 2013 GOPS

 

Zabierzów, dn. 27.09.2013 r.

Ogłoszenie w trybie małych zleceń

    W dniu 20.09.2013 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie transportu Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach z Gminy Zabierzów na zajęcia”.  Po wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia braków kompletna oferta została złożona w dniu 27 września 2013 roku.

 W związku z powyższym Wójt Gminy Zabierzów uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację im. Brata Alberta, zamieszcza w dniu 27 września 2013 roku ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabierzów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl

w zakładce Organizacje Pozarządowe/tryb małych zleceń.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail gops@zabierzow.org.pl. , tel. 12 285 14 13 lub pisemnie na adres: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów.

 

Pliki do pobrania