II otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Informuję, że Zarządzeniem nr GOPS.SP.021.1.4.2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie z dnia 16 lutego  2017 r. został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu na terenie gminy Zabierzów w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 15 dzieci.

W odpowiedzi na konkurs oferty należy składać do dnia 10 marca 2017 roku do godz. 12.00  w wersji elektronicznej za pomocą generatora „Witkac” udostępnionego na stronie www.witkac.pl oraz w tym samym terminie w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2.

Dodatkowych informacji udziela Pani Karolina Zdziech, tel. 12 285 14 13 w.20; e-mail: k.zdziech@zabierzow.org.pl

Pliki do pobrania