I otwarty konkurs na reazliację zadań publicznych

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 142/2012 Wójta Gminy Zabierzów z 12 grudnia 2012 r. został ogłoszony I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2013 r.
Konkurs obejmuje :

a) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

  • Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych zgodnych z kalendarzem imprez gminnych, ustalonym przy udziale Rady Gminy Zabierzów,
  • Organizowanie działań kultywujących pamięć o zasłużonych dla Gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, lub mających na celu ochronę i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy oraz jej mieszkańców,
  • Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wspieranie klubów seniora

b) zadania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej :
a. Organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów,
b. Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Zabierzów,
c. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział we współzawodnictwie sportowym podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Zabierzów, przy czym w pierwszej kolejności wspierane będą zadania polegające na uczestniczeniu we współzawodnictwie sportowym podmiotów reprezentowanych w tym współzawodnictwie wyłącznie przez zawodników będących mieszkańcami Gminy Zabierzów, zaś w dalszej kolejności – podmiotów reprezentowanych przez zawodników, z których część nie jest mieszkańcami Gminy Zabierzów.
d. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
i wspieranie klubów seniora
Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.
Odnośnie ogłoszonego I Otwartego Konkursu na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej oferty należy składać do dnia
3 stycznia 2012 r. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

Pliki do pobrania