V Otwarty Konkurs Ofert na reazlizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr GOPS.SP.021.1.30.2011
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu na terenie Gminy Zabierzów.

Działając z upoważnienia nr 39/2011 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2011 r. na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr LIV/539/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dziennego pobytu na terenie Gminy Zabierzów
§ 2.

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Wskazania do prowadzenia środowiskowych domów samopomocy na terenie Gminy Zabierzów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.

1. Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Kolejowa 30 osobiście w godzinach jego pracy lub pocztą w terminie do 21 października 2011 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 października 2011 r.
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.