IV Otwarty Konkurs Ofert na reazlizację zadań publicznych

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych


Zarządzenie nr 97/2011
Wójta Gminy Zabierzów
z dnia 20 września 2011 roku
w sprawie ogłoszenia IV Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
na terenie Gminy Zabierzów w 2011 r.

Na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. w Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536),
zarządzam, co następuje:

§1
1. Zarządza się przeprowadzenie IV Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2011 roku.
2. Konkurs obejmuje następujące zadania w zakresie:
Koszykówka – prowadzenie zajęć dla grup młodzieżowych z terenu gminy Zabierzów
3. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu przeznacza się kwotę 20 000 zł.
4. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych w Gminie Zabierzów stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Zabierzowie ul. Kolejowa 11 lub nadawać na adres Urzędu przesyłkami poleconymi w placówce pocztowej operatora publicznego
do dnia 12.10.2011 roku (decyduje data wpływu do Urzędu)
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 21.10.2011 r.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
/-/
Elżbieta Burtan

Pliki do pobrania