III Otwarty Konkurs Ofert na reazlizację zadań publicznych

WÓJT GMINY ZABIERZÓW OGŁASZA III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH


Załącznik do Zarządzenia nr 27/2011
Wójta Gminy Zabierzów z dnia 24 marca 2011 r.

WÓJT GMINY ZABIERZÓW

na podstawie art. 13ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. w Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr LIV/539/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

OGŁASZA
III OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Rodzaj Zadań:

- Piłka nożna – prowadzenie zajęć dla grup młodzieżowych z terenu sołectwa Zabierzów,
- Łucznictwo,

Na realizację zadania publicznego przeznacza się w 2011 roku kwotę 210 000 złotych. Na realizację tych zadań przeznaczono taką samą kwotę w ramach I Otwartego Konkursu Ofert w roku 2011.

I. Zasady przyznawania dotacji:

1. O dotację mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 • Spółdzielnie socjalne.
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151 poz 1014 ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Oferent lub oferenci wyłonieni przez Wójta Gminy Zabierzów w trybie postępowania konkursowego otrzymują dotację w formie powierzenia lub wsparcia, po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania. Umowę wraz z załącznikami ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem (zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega rejestracji).

4. Warunkiem zawarcia umowy jest:

 • złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). Czas realizacji zadania powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania, jednak nie dłuższy niż wskazany w ogłoszeniu
 • złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego,

5. W ramach zadań określonych w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.

II. Termin realizacji zadania: 1 styczeń – 31 grudzień 2011
III. Wymogi formalne oferty:

1. Uczestnicy konkursu ofert składają oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).Wzór w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w dziale „Organizacje Pozarządowe” oraz w Urzędzie Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 15 (wejście od Stadionu LKS Kmita Zabierzów), 32-080 Zabierzów -piętro 1, pokój nr 2.
2. Termin składania ofert: 22 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 14 kwietnia 2011 r.
3. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.
4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
5. Oferent składa ofertę w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić napis:
„III Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2011 r.” oraz nazwę zadania i adres oferenta.
6. Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.

7. Oferta może być dostarcza:

 • listem poleconym (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zabierzów)
  • osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32- 080 Zabierzów (poniedziałek w godz.9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:
Urząd Gminy Zabierzów
32-080 Zabierzów
ul. Kolejowa 11

8. Oferenci winni upewnić się, że oferty są kompletne (zawierają wszystkie wymagane załączniki) oraz zostały podpisane wraz z załącznikami przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega rejestracji.

UWAGA!
Należy niezwłocznie powiadomić organ udzielający dotacji o wszelkich zmianach we władzach lub statucie organizacji powstałych po dniu złożenia ofert

9. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia; w przypadku starszych odpisów, o ile dane są nadal aktualne, organizacja składa oświadczenie, że dane zawarte w odpisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty),
 • statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2010 r. (w przypadku ich nie sporządzenia do dnia złożenia oferty, sprawozdanie za 2009 r.).

10. Załączane kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą i podpisem osób upoważnionych.

11. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach ustala się termin 3 dni od daty otrzymania powiadomienia na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienia błędów.

12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na urzędowym formularzu i w terminie do 14.04.2011r.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożone oferty sprawdzane są pod względem formalnym przez koordynatora
2 . Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert w następującym zakresie:

 • wartość merytoryczna, metody i sposoby realizacji oferty (zapotrzebowanie społeczne na ofertę, jej atrakcyjność programowa, sposób wyłaniania i informowania odbiorców, ilość wolontariuszy) 0-5 pkt,
 • możliwości techniczne i organizacyjne realizacji oferty (baza lokalowa, sprzętowa) 0-5 pkt,
 • kompetencje fachowe osób zaangażowanych w realizację oferty (wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-5 pkt,
 • rzetelność oferenta (dotychczasowe dokonania, jakość i terminowość dotychczas wykonywanych zadań, rozliczeń, rekomendacje) 0-5 pkt,
 • dotychczasowa współpraca z samorządem 0-5 pkt,
 • współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji oferty 0-5 pkt,
 • perspektywy kontynuacji oferty 0-5 pkt,
 • wysokość własnego wkładu finansowego w realizację oferty 0-5 pkt,
 • realność i rzetelność kosztorysu 0-5 pkt,
 • racjonalność gospodarowania środkami finansowymi (w tym stosunek kosztów osobowych do pozostałych kosztów, stosunek poniesionych nakładów do planowanych efektów) 0-5 pkt.

3. Z prac Komisji konkursowej sporządza się protokół.
4. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane wnioskodawcy.
5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Zabierzów
6. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert w siedzibie organu na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej organu ogłaszającego konkurs.
7. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu dofinansowania jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje odwołanie.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 27.04.2011 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Promocji, Turystyki i Współpracy ul. Kolejowa 15 (wejście od Stadionu LKS Kmita Zabierzów) ,piętro 1 pokój nr 2, tel. (12) 285-13-66, e-mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

Z up. Wójta Gminy
/-/
Wojciech Burmistrz

Pliki do pobrania