II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Załącznik do Zarządzenia nr 24/2011
Wójta Gminy Zabierzów z dnia 11 marca 2011r.

WÓJT GMINY ZABIERZÓW

na podstawie art. 13ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. w Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr LIV/539/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Rodzaj Zadań:

1)Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację na terenie Gminy Zabierzów imprez przeznaczonych dla mieszkańców Gminy, a to:
a) rajdów, zlotów, złazów, spływów kajakowych, zawodów turystycznych, imprez o charakterze turystycznym, obozów oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki;
b) konkursów, przeglądów, konferencji, seminariów i sesji naukowych, dotyczących turystyki.
2)Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez:
a) organizację imprez wskazanych w pkt 1) poza terenem Gminy Zabierzów o ile impreza organizowana jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zabierzów;
b) udział organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Zabierzów, w imprezach wskazanych w pkt 1), odbywających się poza terenem Gminy i organizowanych przez inne podmioty.

Na realizację zadania publicznego przeznacza się w 2011 roku kwotę 30 000 złotych.

I. Zasady przyznawania dotacji:

1. O dotację mogą ubiegać się:

 • Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 • Spółdzielnie socjalne.
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151 poz 1014 ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Oferent lub oferenci wyłonieni przez Wójta Gminy Zabierzów w trybie postępowania konkursowego otrzymują dotację w formie powierzenia lub wsparcia, po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania. Umowę wraz z załącznikami ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem (zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega rejestracji).

4. Warunkiem zawarcia umowy jest:

 • złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). Czas realizacji zadania powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania, jednak nie dłuższy niż wskazany w ogłoszeniu
 • złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego,

5. W ramach zadań określonych w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.

II. Termin realizacji zadania: 20 kwietnia – 31 grudzień 2011
III. Wymogi formalne oferty:

1. Uczestnicy konkursu ofert składają oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).Wzór w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w dziale „Organizacje Pozarządowe” oraz w Urzędzie Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 15 (wejście od Stadionu LKS Kmita Zabierzów), 32-080 Zabierzów -piętro 1, pokój nr 2.
2. Termin składania ofert: 22 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 01 kwietnia 2011 r.
3. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.
4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
5. Oferent składa ofertę w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić napis:
„II Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2011 r.” oraz nazwę zadania i adres oferenta.
6. Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.

7. Oferta może być dostarcza:

<ul

 • listem poleconym (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zabierzów)
  • osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32- 080 Zabierzów (poniedziałek w godz.9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.

  Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:
  Urząd Gminy Zabierzów
  32-080 Zabierzów
  ul. Kolejowa 11

  8. Oferenci winni upewnić się, że oferty są kompletne (zawierają wszystkie wymagane załączniki) oraz zostały podpisane wraz z załącznikami przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega rejestracji.

  UWAGA!
  Należy niezwłocznie powiadomić organ udzielający dotacji o wszelkich zmianach we władzach lub statucie organizacji powstałych po dniu złożenia ofert

  9. Do oferty należy dołączyć:

  • aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia; w przypadku starszych odpisów, o ile dane są nadal aktualne, organizacja składa oświadczenie, że dane zawarte w odpisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty),
  • statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji,
  • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2010 r. (w przypadku ich nie sporządzenia do dnia złożenia oferty, sprawozdanie za 2009 r.).

  10. Załączane kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą i podpisem osób upoważnionych.

  11. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach ustala się termin 3 dni od daty otrzymania powiadomienia na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienia błędów.

  12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na urzędowym formularzu i w terminie do 01.04.2011r.

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

  IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

  1. Złożone oferty sprawdzane są pod względem formalnym przez koordynatora

  2 . Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert w następującym zakresie:

  • wartość merytoryczna, metody i sposoby realizacji oferty (zapotrzebowanie społeczne na ofertę, jej atrakcyjność programowa, sposób wyłaniania i informowania odbiorców, ilość wolontariuszy) 0-5 pkt,
  • możliwości techniczne i organizacyjne realizacji oferty (baza lokalowa, sprzętowa) 0-5 pkt,
  • kompetencje fachowe osób zaangażowanych w realizację oferty (wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-5 pkt,
  • rzetelność oferenta (dotychczasowe dokonania, jakość i terminowość dotychczas wykonywanych zadań, rozliczeń, rekomendacje) 0-5 pkt,
  • dotychczasowa współpraca z samorządem 0-5 pkt,
  • współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji oferty 0-5 pkt,
  • perspektywy kontynuacji oferty 0-5 pkt,
  • wysokość własnego wkładu finansowego w realizację oferty 0-5 pkt,
  • realność i rzetelność kosztorysu 0-5 pkt,
  • racjonalność gospodarowania środkami finansowymi (w tym stosunek kosztów osobowych do pozostałych kosztów, stosunek poniesionych nakładów do planowanych efektów) 0-5 pkt.

  3. Z prac Komisji konkursowej sporządza się protokół.
  4.Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane wnioskodawcy.
  5.Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Zabierzów
  6.Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert w siedzibie organu na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej organu ogłaszającego konkurs.
  7.Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu dofinansowania jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje odwołanie.
  8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 19.04.2011 r.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Promocji, Turystyki i Współpracy ul. Kolejowa 15 (wejście od Stadionu LKS Kmita Zabierzów) ,piętro 1 pokój nr 2, tel. (12) 285-13-66, e-mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

  Wójt Gminy
  /-/
  Elżbieta Burtan

Pliki do pobrania