I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie 146/W/10
Wójta Gminy Zabierzów
z dnia 15.12.2010

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
na terenie Gminy Zabierzów w 2011 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1
1. Zarządza się przeprowadzenie Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych w Gminie Zabierzów w 2011 roku.
2. Konkurs obejmuje następujące zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
- Organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury, promowania historii oraz tradycji Gminy;
- Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Gminy;
- Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej oraz tradycji kulinarnych.
b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu :
- Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych na terenie Gminy Zabierzów lub jej części;
- Promowanie poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Zabierzów lub jej części.
Konkurs nie obejmuje zadań wskazanych pod lit. b) dotyczących działalności w zakresie upowszechniania i uprawniania sportów uprawianych przy wykorzystaniu pojazdów mechanicznych i statków powietrznych oraz przedsięwzięć związanych z organizacją
i koordynacją przedsięwzięć sportowych w zakresie takich sportów.
3. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przeznacza się kwotę 47 000,00 zł, natomiast z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwotę 650 000,00 zł.
4. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych w Gminie Zabierzów stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Zabierzowie ul. Kolejowa 11 lub nadawać na adres Urzędu przesyłkami poleconymi w placówce pocztowej operatora publicznego
do dnia 05.01.2011 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26.01.2011 r.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania