II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych

OGŁOSZENIE O II OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Zabierzów ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2010 r.:
a) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację na terenie Gminy Zabierzów imprez przeznaczonych dla mieszkańców Gminy, a to:
- rajdów, zlotów, złazów, spływów kajakowych, zawodów turystycznych, imprez o charakterze turystycznym, obozów oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki;
- konkursów, przeglądów, konferencji, seminariów i sesji naukowych, dotyczących turystyki.
b) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez:
- organizację imprez wskazanych w lit. a poza terenem Gminy Zabierzów o ile impreza organizowana jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zabierzów;
- udział klubów z terenu gminy i zawodników klubów sportowych, którzy nie posiadają licencji zawodnika w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t. j. w Dz. U. z 2007 r., Nr 226 poz. 1675 ze zm.), w imprezach wskazanych w lit. a, odbywających się poza terenem Gminy i organizowanych przez inne podmioty.

Planowane wydatki – 30 000 zł
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa przeznaczono w roku ubiegłym kwotę 30 000 zł.

Okres realizacji zadań od 2 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.
Dotacje na realizację zadań publicznych zostaną przyznane podmiotom, których oferty otrzymają najwyższą ocenę. Wysokość dotacji jest uzależniona od kwot i wyliczeń wskazanych w ofercie oraz ilości środków będących w dyspozycji Wójta Gminy Zabierzów.
Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Zabierzów.

W konkursie mogą wziąć udział:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
4. Spółdzielnie socjalne.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie Urzędowi Gminy w terminie do dnia 18 marca 2010 r. do godz. 16.00 oferty z dopiskiem „II Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2010 r.”. Doręczenie polega na złożeniu oferty w Urzędzie Gminy Zabierzów (ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów) lub nadaniu przesyłką poleconą w placówce pocztowej operatora publicznego (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Zabierzów).
Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór w wersji elektronicznej jest dostępny również na stronach internetowych Gminy Zabierzów (www.zabierzow.gmina.pl) w dziale „Organizacje Pozarządowe”.
Realizacja zadań odbywa się na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w przepisach dotyczących poszczególnych rodzajów działalności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Promocji, Turystyki i Współpracy
tel. (12) 285-13-66, e-mail: promocja@zabierzow.org.pl.

Wymagane załączniki do oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia; w przypadku starszych odpisów. O ile dane są nadal aktualne, organizacja składa oświadczenie, że dane zawarte w odpisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty),
- statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 r. (w przypadku ich nie sporządzenia do dnia złożenia oferty, sprawozdanie za 2008 r.).
Ewentualne kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta
za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia przez organizację więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy załączyć do jednego z nich, wskazując jednocześnie w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na urzędowym formularzu i w terminie zakreślonym powyżej.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- wartość merytoryczna, metody i sposoby realizacji oferty (zapotrzebowanie społeczne na ofertę, jej atrakcyjność programowa, sposób wyłaniania i informowania odbiorców, ilość wolontariuszy) 0-5 pkt,
- możliwości techniczne i organizacyjne realizacji oferty (baza lokalowa, sprzętowa) 0-5 pkt,
- kompetencje fachowe osób zaangażowanych w realizację oferty (wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-5 pkt,
- rzetelność oferenta (dotychczasowe dokonania, jakość i terminowość dotychczas wykonywanych zadań, rozliczeń, rekomendacje) 0-5 pkt,
- dotychczasowa współpraca z samorządem 0-5 pkt,
- współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji oferty 0-5 pkt,
- perspektywy kontynuacji oferty 0-5 pkt,
- wysokość własnego wkładu finansowego w realizację oferty 0-5 pkt,
- realność i rzetelność kosztorysu 0-5 pkt,
- racjonalność gospodarowania środkami finansowymi (w tym stosunek kosztów osobowych
do pozostałych kosztów, stosunek poniesionych nakładów do planowanych efektów) 0-5 pkt.

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji tj. na:
- zakup materiałów niezbędnych dla wykonania zadania i nie podlegających wykorzystaniu po jego zakończeniu,
- usługi poligraficzne,
- koszty promocji przedsięwzięcia,
- honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia,
- wynajem lub czasowe pozyskanie na podstawie podobnego tytułu prawnego elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania (np. nagłośnienie, oświetlenie, scena itd.),
- usługi transportowe,
- wyżywienie dla uczestników nie pobierających wynagrodzenia,
- zakwaterowanie dla uczestników nie pobierających wynagrodzenia,
- wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych lub dzierżawionych),
- obsługa sędziowska, medyczna, techniczna.

Uzyskana przez oferenta dotacja nie może być wykorzystywana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania tj. na:
- koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa itp.) i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne itp.),
- koszty osobowe etatowych pracowników składającego ofertę, ponoszonych przy realizacji zadania,
- zakup elementów wyposażenia, które mogą być przez składającego ofertę wielokrotnie wykorzystywane,
- prace remontowe i budowlane, zadania inwestycyjne,
- zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
- nabycie lub dzierżawę gruntów.
Wójt Gminy Zabierzów
/-/
Elżbieta Burtan

Pliki do pobrania