I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych

Załącznik do Zarządzenia nr 163/W/09
Wójta Gminy Zabierzów z dnia 11.12.2009 r.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Zabierzów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2010 r.:
1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) Organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury, promowania historii oraz tradycji Gminy;
b) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Gminy;
c) Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej oraz tradycji kulinarnych.
Planowane wydatki – 46 000,00 zł.
2. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu nie będących zadaniami z zakresu sportu kwalifikowanego:
a) Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych na terenie Gminy Zabierzów lub jej części;
b) Promowanie poszczególnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Zabierzów lub jej części.
Planowane wydatki – 150 000,00 zł.
Na realizację zadań z zakresukultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono w roku ubiegłym kwotę 45 000 zł, natomiast z zakresuupowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwotę
430 000 zł.
Okres realizacji zadań od 03.02.2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Konkurs nie obejmuje wspierania i powierzania zadań wskazanych w pkt 2 dotyczących upowszechniania i uprawniania sportów uprawianych przy wykorzystaniu pojazdów mechanicznych
i statków powietrznych oraz przedsięwzięć związanych z organizacją i koordynacją przedsięwzięć sportowych w zakresie takich sportów.
Dotacje na realizację zadań publicznych zostaną przyznane podmiotom, których oferty otrzymają najwyższą ocenę. Wysokość dotacji jest uzależniona od kwot i wyliczeń wskazanych
w ofercie oraz ilości środków będących w dyspozycji Wójta Gminy Zabierzów.
Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Zabierzów.

W konkursie mogą wziąć udział:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
4. Spółdzielnie socjalne.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie Urzędowi Gminy w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r. oferty z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2010 r.”. Doręczenie polega na złożeniu oferty w Urzędzie Gminy Zabierzów (ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów) lub nadaniu przesyłką poleconą w placówce pocztowej operatora publicznego (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Zabierzów).
Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór w wersji elektronicznej jest dostępny również na stronach internetowych Urzędu Gminy www.zabierzow.gmina.pl w dziale „Organizacje Pozarządowe”.
Realizacja zadań odbywa się na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w przepisach dotyczących poszczególnych rodzajów działalności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Promocji, Turystyki i Współpracy
tel. (12) 285-13-66, e-mail: promocja@zabierzow.org.pl.

Wymagane załączniki do oferty:
- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia; w przypadku starszych odpisów,
o ile dane są nadal aktualne, organizacja składa oświadczenie, że dane zawarte w odpisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty),
- statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 r. (w przypadku ich nie sporządzenia do dnia złożenia oferty, sprawozdanie za 2008 r.).
Ewentualne kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta
za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia przez organizację więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy załączyć do jednego z nich, wskazując jednocześnie w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na urzędowym formularzu i w terminie zakreślonym powyżej.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- wartość merytoryczna, metody i sposoby realizacji oferty (zapotrzebowanie społeczne na ofertę, jej atrakcyjność programowa, sposób wyłaniania i informowania odbiorców, ilość wolontariuszy) 0-5 pkt,
- możliwości techniczne i organizacyjne realizacji oferty (baza lokalowa, sprzętowa) 0-5 pkt,
- kompetencje fachowe osób zaangażowanych w realizację oferty (wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-5 pkt,
- rzetelność oferenta (dotychczasowe dokonania, jakość i terminowość dotychczas wykonywanych zadań, rozliczeń, rekomendacje) 0-5 pkt,
- dotychczasowa współpraca z samorządem 0-5 pkt,
- współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji oferty 0-5 pkt,
- perspektywy kontynuacji oferty 0-5 pkt,
- wysokość własnego wkładu finansowego w realizację oferty 0-5 pkt,
- realność i rzetelność kosztorysu 0-5 pkt,
- racjonalność gospodarowania środkami finansowymi (w tym stosunek kosztów osobowych
do pozostałych kosztów, stosunek poniesionych nakładów do planowanych efektów) 0-5 pkt.

Uzyskana przez oferenta dotacja nie może być wykorzystywana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania tj. na:
- koszty osobowe etatowych pracowników składającego ofertę, ponoszonych przy realizacji zadania,
- nabycie lub dzierżawę gruntów,
- prace remontowe i budowlane,
- zadania inwestycyjne,
- zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy.

Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem tj. na:
- nagrody rzeczowe usługi poligraficzne,
- honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia,
- zakup materiałów niezbędnych dla wykonania zadania,
- wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania (np. nagłośnienie, oświetlenie, scena itd.),
- usługi transportowe,
- koszty promocji przedsięwzięcia,
- wyżywienie dla uczestników nie pobierających wynagrodzenia,
- zakwaterowanie dla uczestników nie pobierających wynagrodzenia,
- wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych lub dzierżawionych),
- obsługa sędziowska, medyczna, techniczna.

Pliki do pobrania