PGN – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów, etap na rok 2020

 

Dotacja na wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe jest realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT.

A. UWAGA: DO PROGRAMU KWALIFIKOWANE SĄ DOCIEPLONE BUDYNKI LUB BUDYNKI, KTÓRYCH WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄŻE SIĘ DO WYKONANIA DOCIEPLENIA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA

B. UWAGA: W RAMACH PROGRAMU PGN NIE JEST UDZIELANA DOTACJA PRZEDSIĘBIORSTWOM W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ. DOTYCZY TO TAKŻE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KTÓRYCH ZAREJESTROWANA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

Nabór wniosków: od stycznia 2019 r. z terminem realizacji inwestycji w 2020 r.

Wzór deklaracji znajduje się w załączniku na dole strony.

 

Dotację można uzyskać na wymianę starego paleniska na paliwa stałe na nowe źródło ogrzewania tj.:

kocioł gazowy kondensacyjny

(w ramach projektu nie są udzielane dotacje na inne źródła ogrzewania)

Dotacja nie jest udzielana na:

 1. Kotły węglowe w tym na tzw. ekogroszek;
 2. Kotły na biomasę (pellety);
 3. Zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach;
 4. Nowe źródło ogrzewania jeśli starym źródłem ciepła jest kocioł gazowy. Dotacja jest udzielana wyłącznie przy likwidacji palenisk na paliwa stałe tj. węgiel, biomasa.

Wysokość dotacji:

1. Do 5 tys. zł za zakup wraz z montażem kotła ale nie więcej niż w zależności od przyznanej mocy w ocenie energetycznej:

1) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

2) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w   ocenie;

3) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

4) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.

2. Do 2 tys. za modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i c.w.u.

3. ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI NIE PRZEKROCZY 7 TYS. ZŁ.

Procedura:

 1. Nabór wniosków;
 2. Weryfikacja wniosków;
 3. Wykonanie ocen energetycznych (bezpłatnych);
 4. Zakwalifikowanie wnioskodawców do programu;
 5. Podpisanie umów o dotacje (prace realizowane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!) – 2020 r.;
 6. Etap realizacji inwestycji (wybór wykonawcy jest dowolny spośród firm/instalatorów do tego uprawnionych) – 2020 r.;
 7. Odbiór inwestycji – 2020 r.;
 8. Wypłacenie dotacji na konto inwestora – 2020 r.

 

Kryteria dostępu: niezbędne będzie spełnienie wymogu docieplenia budynku na poziomie EpH+W= 150 kWh/(m2*rok) dla domów jednorodzinnych. Jeśli ocena energetyczna wykaże brak spełnienia wskaźnika EpH+W= 150, to zostaną zaproponowane właścicielowi budynku odpowiednie prace dociepleniowe. Zobowiązanie się do wykonania zaproponowanych wariantów dociepleniowych będzie skutkowało możliwością zawarcia umowy o dotację.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZY ROZLICZANIU WYKONANEJ INWESTYCJI:

1. Protokół odbioru inwestycji (podpisany i podbity przez instalatora);

2. Wniosek o rozliczenie dotacji;

3. Faktura za zakup wraz z montażem kotła (producent, model, moc kotła);

4. Faktura za modernizację wewnętrznej instalacji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego;

5. Potwierdzenie opłacenia powyższych faktur;

6. potwierdzenie ze złomowania starego kotła.

(WSZYSTKIE DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA SĄ WYDAWANE SĄ PODCZAS PODPISYWANIA UMOWY)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU REALIZACJI:

Limit udzielanych dotacji w ramach projektu wynosi 136. Podpisywanie umów o dotacje oraz możliwość wykonania inwestycji będzie miała miejsce w 2020 r.  O wyborze firmy przeprowadzającej oceny energetyczne oraz o harmonogramie ich przeprowadzenia decyduje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Umowy będą podpisywane zgodnie z kolejnością złożonych deklaracji z mieszkańcami, którzy pozytywnie przeszli wyniki oceny energetycznej – do wyczerpania limitu środków.

Informacja dotycząca ocen energetycznych od Urzędu Marszałkowskiego znajduje się w załączniku na dole strony lub pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wskazowki-dla-mieszkancow-dotyczace-prawidlowego-wykonywania-ocen-energetycznych

Możliwe jest także uzyskanie dotacji w programie PONE – wymień piec na proekologiczny z dotacją: https://www.zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/ochrona-powietrza-informacje/pone-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja-2/

Informację dotycząca programu można uzyskać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 2.15, tel. 283 07 56.

Pliki do pobrania