PGN – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów, etap na rok 2018

 

Dotacja na wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe jest realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT.

Nabór wniosków został zakończony z dniem 31 marca 2017 r. Składane obecnie deklaracje trafiają na listę rezerwową inwestycji realizowanych w latach 2018-2019. Wzór deklaracji znajduje się w załączniku na dole strony.

Dotację można uzyskać na wymianę starego paleniska na paliwa stałe na nowe źródło ogrzewania tj.:

-pompę ciepła

-kocioł gazowy,

-kocioł na biomasę.

Lista ekologicznych kotłów na biomasę, które spełniają wymagania programu znajduje się pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ W ramach PGN dotacja na kotły węglowe w tym na tzw. ekogroszek nie jest udzielana. Dotacja nie jest udzielana na zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach. Przy likwidacji starego kotła gazowego nie jest udzielana dotacja na nowe źródło ogrzewania.

Wybór wykonawcy jest dowolny spośród firm/instalatorów do tego uprawnionych. Dotacja będzie wypłacana na rachunek bankowy wskazany w umowie po zrealizowaniu inwestycji i po przedstawieniu odpowiednich rachunków.

Wysokość dotacji będzie wynosiła:

-do 8 tys. za zakup kotła ale nie więcej niż: 550 zł/kW – zapotrzebowanie mocy do 10 kW; 500 zł/kW zapotrzebowanie mocy powyżej 10 do 15 kW; 450 zł/kW zapotrzebowanie mocy powyżej 15 kW do 20 kW; 400 zł/kW zapotrzebowanie mocy powyżej 20 kW

-do 6 tys. za modernizację instalacji c.o.

Procedura:

  1. Nabór wniosków;
  2. Weryfikacja wniosków;
  3. Wykonanie ocen energetycznych (bezpłatnych);
  4. Zakwalifikowanie wnioskodawców do programu;
  5. Podpisanie umów o dotacje (prace realizowane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!);
  6. Etap realizacji inwestycji.

Kryteria dostępu: niezbędne będzie spełnienie wymogu docieplenia budynku na poziomie EpH+W= 150 kWh/(m2*rok) dla domów jednorodzinnych. Jeśli ocena energetyczna wykaże brak spełnienia wskaźnika EpH+W= 150, to zostaną zaproponowane mieszkańcowi odpowiednie prace dociepleniowe. Zobowiązanie się do wykonania zaproponowanych wariantów dociepleniowych będzie skutkowało możliwością zawarcia umowy o dotację.

 

Stan sierpień/wrzesień 2017 r.

W I kwartale b.r. przyjmowane były deklaracje uczestnictwa Wnioskodawcy/-ów w realizacji PLANU GOSPODARKI NIESKOEMISYJNEJ dla Gminy Zabierzów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020, etap na rok 2018.

Możliwość realizacji inwestycji w ramach PGN w 2017 r. była uzależniona od czynników zewnętrznych dla Gminy, takich jak:

- wykonanie, przedstawienie mieszkańcom i złożenie do Urzędu Gminy kompletnych ocen energetycznych budynków przez zewnętrzną firmę działającą na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego;

- pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy o finansowanie programu dotacyjnego PGN przez Urząd Marszałkowski wraz z przyznaniem na ten cel środków.

Etap wykonywania ocen energetycznych w gminie Zabierzów wciąż nie został zakończony. Oprócz wykonywania ocen energetycznych, firma audytorska rozpatruje obecnie reklamacje od mieszkańców oraz zgłoszone przez Urząd Gminy błędy i braki w dokumentach.

Wniosek gminy Zabierzów o finansowanie programu PGN jest rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski od I kwartału b.r. Zapewnienie finansowania programu ze środków RPO WM jest niezbędne do podpisywania przez Gminę umów z mieszkańcami.

Gmina Zabierzów uchwaliła w b.r. regulamin dotacji PGN, przeprowadziła nabór wniosków oraz brała udział w licznych spotkaniach w firmą audytorską i Urzędem Marszałkowskim, jednak brak spełnienia wyżej wymienionych czynników uniemożliwia zawieranie umów z mieszkańcami w b.r.

W związku z powyższymi, niezależnymi od Gminy czynnikami, realizacja inwestycji w ramach programu PGN, zgodnie ze złożoną deklaracją uczestnictwa będzie możliwa w roku 2018.

 

Oceny energetyczne były wykonywane u stu pierwszych wnioskodawców, którzy złożyli kompletne wnioski uczestnictwa w programie dotacyjnym. Lista kolejnych budynków do przeprowadzenia ocen energetycznych zostanie przekazana po zakończeniu pierwszego etapu wykonywania ocen energetycznych.

Informacja dotycząca ocen energetycznych od Urzędu Marszałkowskiego znajduje się w załączniku na dole strony lub pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wskazowki-dla-mieszkancow-dotyczace-prawidlowego-wykonywania-ocen-energetycznych

Składanie reklamacji ocen energetycznych możliwe jest bezpośrednio u wykonawcy ocen pod adresem: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/zgloszenie-reklamacyjne W załączniku na dole strony znajduje się wzór pisma reklamacyjnego. Podczas wizyty, kiedy prezentowane są wyniki oceny energetycznej, mieszkaniec ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje można składać także na adres wykonawcy: NDE sp. z o.o. Niezależni Doradcy Energetyczni, 30-059 Kraków, ul.Reymonta 20.

Informację dotycząca programu można uzyskać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 2.15, tel. 283 07 56.

Pliki do pobrania