PGN – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów, etap na lata 2018/2019

Dotacja na wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe jest realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT.

Nabór wniosków:

 1. Główny nabór wniosków został zakończony z dniem 31 marca 2017 r.
 2. Przyjmowane są obecnie wnioski na listę rezerwową inwestycji z możliwym terminem realizacji w 2019 r.

Wzór deklaracji znajduje się w załączniku na dole strony.

Dotację można uzyskać na wymianę starego paleniska na paliwa stałe na nowe źródło ogrzewania tj.:

 1. Pompę ciepła;
 2. Kocioł gazowy;
 3. Kocioł na biomasę.

Lista ekologicznych kotłów na biomasę, które spełniają wymagania programu znajduje się pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Dotacja nie jest udzielana na:

 1. Kotły węglowe w tym na tzw. ekogroszek;
 2. Kotły spalające zarówno biomasę jak i węgiel;
 3. Zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach;
 4. Nowe źródło ogrzewania jeśli starym źródłem ciepła jest kocioł gazowy. Dotacja jest udzielana wyłącznie przy likwidacji palenisk na paliwa stałe tj. węgiel, biomasa.

Wysokość dotacji:

1. Do 8 tys. zł za zakup kotła ale nie więcej niż w zależności od przyznanej mocy w ocenie energetycznej:

1) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

2) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w   ocenie;

3) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;

4) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.

2. Do 6 tys. za modernizację instalacji wewnętrznej.

Procedura:

 1. Nabór wniosków;
 2. Weryfikacja wniosków;
 3. Wykonanie ocen energetycznych (bezpłatnych);
 4. Zakwalifikowanie wnioskodawców do programu;
 5. Podpisanie umów o dotacje (prace realizowane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!);
 6. Etap realizacji inwestycji (wybór wykonawcy jest dowolny spośród firm/instalatorów do tego uprawnionych);
 7. Odbiór inwestycji;
 8. Wypłacenie dotacji na konto inwestora.

Kryteria dostępu: niezbędne będzie spełnienie wymogu docieplenia budynku na poziomie EpH+W= 150 kWh/(m2*rok) dla domów jednorodzinnych. Jeśli ocena energetyczna wykaże brak spełnienia wskaźnika EpH+W= 150, to zostaną zaproponowane mieszkańcowi odpowiednie prace dociepleniowe. Zobowiązanie się do wykonania zaproponowanych wariantów dociepleniowych będzie skutkowało możliwością zawarcia umowy o dotację.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU REALIZACJI:

Mieszkańcy, u których zostały wykonane oceny energetyczne (100 pierwszych wniosków w naborze 2017 r.) i pozytywnie przeszli ocenę energetyczną budynku bądź zaakceptowali zakres prac termomodernizacyjnych będą  mogli podpisywać umowy o dotacje w lutym b.r.

Oceny energetyczne u pozostałych wnioskodawców będą wykonywane zgodnie z kolejnością złożenia deklaracji uczestnictwa w programie. Osobom, które złożyły deklaracje na listę rezerwową inwestycji będzie umożliwiona realizacja inwestycji w 2018 r. w zależności od zwalniających się miejsc na liście rankingowej.

Wykonywanie kolejnych ocen energetycznych jest zależne od przyznania puli ocen na rok 2018 dla gminy Zabierzów przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

UMWM obecnie prowadzi przetarg na wykonanie ocen energetycznych dla gmin. W związku z czym nie jest obecnie możliwe określenie harmonogramu wizyt audytorów w gminie Zabierzów. Dalsze informacje będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom biorącym udział w programie.

Informacja dotycząca ocen energetycznych od Urzędu Marszałkowskiego znajduje się w załączniku na dole strony lub pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wskazowki-dla-mieszkancow-dotyczace-prawidlowego-wykonywania-ocen-energetycznych

Składanie reklamacji ocen energetycznych możliwe jest bezpośrednio u wykonawcy ocen pod adresem: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/zgloszenie-reklamacyjne W załączniku na dole strony znajduje się wzór pisma reklamacyjnego. Podczas wizyty, kiedy prezentowane są wyniki oceny energetycznej, mieszkaniec ma prawo złożyć reklamację.

Informację dotycząca programu można uzyskać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 2.15, tel. 283 07 56.

Pliki do pobrania