Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Programu Wspierania Rodziny dla gminy Zabierzów na lata 2017 -2019

Wójt Gminy Zabierzów działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do wzięcia udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym, wspólne wypracowanie celów i propozycji działań w obszarach życia społecznego wskazanych w Programie i zaplanowanych do realizacji w oparciu o wielopodmiotową współpracę w latach 2017 – 2019.

Projekt Programu Wspierania Rodziny dla gminy Zabierzów na lata 2017 -2019 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Projekt Programu objęty konsultacjami dostępny jest na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w zakładce Gmina/Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego  lub poniżej w plikach do pobrania.

 

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 28.12.2016 r. do dnia 08.01.2017 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza (załącznik nr 2 do ogłoszenia). Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Wójta oraz Rady Gminy.

Wypełniony formularz należy odesłać:

-  w wersji elektronicznej na adres: j.kalemba@zabierzow.org.pl lub

-  w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Programu Wspierania Rodziny dla gminy Zabierzów na lata 2017 -2019”, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów lub

-  złożyć osobiście w Sekretariacie GOPS  (liczy się data wpływu).

 

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Zabierzów.

Pliki do pobrania