Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020

Wójt Gminy Zabierzów działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. w Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) w związku z art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 roku, zaprasza społeczność gminy Zabierzów do udziału w konsultacjach społecznych. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020 jest dostępny na stronie internetowej www.zabierzow.or.pl w zakładce Konsultacje Społeczne lub poniżej w plikach do pobrania.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie wyzwań rozwojowych, wizji i misji rozwoju gminy Zabierzów oraz planu operacyjnego Strategii.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem społeczności lokalnej w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020.

Termin konsultacji ustala się na okres od 18 września do 6 października 2014 r.

Konsultacje będą prowadzone w formie konsultacji poprzez wypełnienie formularza propozycji składanych do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020 (załącznik nr 1 do zarządzenia).

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.

Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie: www.zabierzow.org.pl w zakładce konsultacje społeczne lub poniżej w plikach do pobrania.

Formularz proszę odesłać:

  •   w wersji elektronicznej na adres: roz@zabierzow.org.pl
  •   w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020” na adres:

Urząd Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów, lub

  •  złożyć osobiście pod w/w adres w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020” (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy tj. do dnia 6 października 2014 r.).

 

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Zabierzów.

załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 18 września 2014 r.
  2. Formularz uwag składanych do projektu Strategii (załącznik nr 1 do zarządzenia).
  3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014-2020.

 

Pliki do pobrania