Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

Wójt Gminy Zabierzów działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy gminy Zabierzów, do wzięcia udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców gminy Zabierzów na temat projektu „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Zabierzów na lata 2021-2023” oraz umożliwienie mieszkańcom gminy Zabierzów zgłoszenie uwag i propozycji dotyczących treści tego dokumentu.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Zabierzów na lata 2021-2023” stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Dokument dostępny jest także na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w zakładce Gmina/Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego  lub poniżej w plikach do pobrania.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 29 października 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza (załącznik nr 2 do Zarządzenia). Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Wójta oraz Rady Gminy.

Wypełniony formularz należy odesłać:

- w wersji elektronicznej na adres: gops@zabierzow.org.pl lub

- w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Zabierzów na lata 2021-2023”, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów lub

- złożyć osobiście w Sekretariacie GOPS  (liczy się data wpływu).

Pliki do pobrania