Konsultacje aktów prawa miejscowego NGO 2017

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Wójt Gminy Zabierzów działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultacje dotyczą projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Projekt uchwały Rady Gminy objęty konsultacjami dostępny jest w serwisie internetowym www.zabierzow.org.pl w zakładce Gmina/Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego  lub poniżej w plikach do pobrania.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym, wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2018 roku.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały dotyczącej  Programu Współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Zabierzów.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, w serwisie internetowym Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zabierzowie.

Termin konsultacji ustala się na okres od 26.10.2017 r. do 13.11.2017 r.

Konsultacje będą prowadzone w formie konsultacji poprzez wypełnienie formularza propozycji składanych do projektu Programu (Załącznik nr 2 do Zarządzenia).
Uwagi, zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Elektroniczna wersja formularza dostępna jest w serwisie internetowym www.zabierzow.org.pl w zakładce Gmina/ Organizacje pozarządowe/materiały do pobrania/formularz propozycji składanych do projektu lub poniżej w plikach do pobrania.

Formularz proszę:

- odesłać w wersji elektronicznej na adres: m.tomczyk@zabierzow.org.pl (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy) lub

- odesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje z NGO”, na adres: Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy) lub

- złożyć osobiście pod w/w adresem w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Konsultacje z NGO” (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Zabierzów.

 

Pliki do pobrania:

  • Zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
  • Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  • Załącznik nr 2 – Formularz propozycji składanych do projektu
  • Projekt Programu Współpracy Gminy Zabierzów oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

Pliki do pobrania