Konsultacje aktów prawa miejscowego NGO 2014

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Wójt Gminy Zabierzów działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28.09.2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultacje dotyczą projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Zabierzów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, jak również konsultacji dotyczącej projektu zmiany Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Projekty uchwał Rady Gminy poddane konsultacjami dostępne są na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w zakładce Gmina/Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego 2014 lub poniżej w plikach do pobrania.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym, wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2015 roku.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie projektów uchwał dotyczących Programu Współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, jak również projektu dotyczącego zmiany Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie Karty Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Zabierzów.

Termin konsultacji ustala się na okres od 30.09.2014r. do 07.10.2014 roku.

Konsultacje będą prowadzone w formie konsultacji poprzez wypełnienie formularza propozycji składanych do projektu Programu (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz formularza propozycji składanych do projektu Karty (załącznik nr 2 do zarządzenia).

Proszę o wyraźne zaznaczenie, którego projektu uchwał wypełniony formularz dotyczy.

Uwagi, zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.

Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie: www.zabierzow.org.pl w zakładce Gmina/ Organizacje pozarządowe/materiały do pobrania/formularz propozycji składanych do projektu lub poniżej w plikach do pobrania.

Formularz proszę odesłać:

  • w wersji elektronicznej na adres: j.wozniak@zabierzow.org.pl ,lub
  • w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje z NGO”, na adres:

Urząd Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów, lub

  • złożyć osobiście pod w/w adres w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem: „Konsultacje z NGO” (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Zabierzów.

Pliki do pobrania