Konsultacje aktów prawa miejscowego NGO 2012

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013

Wójt Gminy Zabierzów działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do wzięcia udziału w konsultacjach. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Zabierzów w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Założeniem w pracach nad przyszłorocznym Programem jest oparcie się na Programie współpracy obowiązującym w roku 2012. Program na rok 2012 dostępny jest na stronie internetowej www.zabierzow.or.pl w zakładce Gmina/Organizacje pozarządowe/Program Współpracy/2012 lub poniżej w plikach do pobrania.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2013 roku. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.
Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały dotyczącej Programu współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2013 w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Termin konsultacji ustala się na okres od 03.10.2012r. do 09.10.2012 roku.
Konsultacje będą prowadzone w formie konsultacji poprzez wypełnienie formularza propozycji składanych do projektu Programu (załącznik nr 1 do zarządzenia).
Uwagi, zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp.
Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie: www.zabierzow.org.pl w zakładce Gmina/ Organizacje pozarządowe/materiały do pobrania/formularz propozycji składanych do projektu lub poniżej w plikach do pobrania.
Formularz proszę odesłać:
- w wersji elektronicznej na adres: j.wozniak@zabierzow.org.pl lub
- w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Programu współpracy na rok 2013”,na adres:
Urząd Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów, lub
- złożyć osobiście pod w/w adres w Biurze Obsługi Interesanta
(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Zabierzów.

Pliki do pobrania