Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na   podstawie   art.   53   ust.   1   ustawy   z   dnia   27   marca   2003   r.   o   planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741) – dalej upzp oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.743) – dalej: Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 grudnia 2021 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.50.2021 z 17 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10578_ORx133-051625-XXX- 01_LE133_Rudawa systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy, km 51,625 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 659/3 obr. Rudawa, jedn. ewid. Zabierzów.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą zapoznać się z treścią postanowienia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.50.2021.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie).

Wobec powyższego kontakt zapewniony jest:

1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP – /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08);

2. pocztą tradycyjną uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);

3. osobiście jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-653 – sprawę prowadzi p. Joanna Popiołek).

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.
Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Urzędu Gminy Zabierzów (art. 53 ust. 1 upzp).

Zgodnie z przepisami Kpa informuje się w szczególności, że:
1) Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
2) Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
4) Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
5) Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.
6) Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
7) Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
8) W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
9) W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
10) W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.