Program „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”

W 2021 roku został uruchomiony program „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”, w ramach którego udzielana jest dotacja z budżetu Powiatu Krakowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego.

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad zabytkowymi kapliczkami, stanowiącymi charakterystyczny element podkrakowskiego krajobrazu oraz ważną część dziedzictwa kulturowo-religijnego.

Na co można dostać dotację?

Dotacja będzie udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach, które:

  •  położone są na terenie powiatu krakowskiego,
  • wpisane są do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Warto pamiętać, że są to warunki konieczne, które musi spełniać kapliczka wskazana we wniosku o udzielenie dotacji.

Zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem wniosku powinien obejmować kompleksową konserwację lub restaurację zabytkowej kapliczki wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Dotacja może obejmować finansowanie nakładów koniecznych na konkretne prace czy działania. Ich wykaz znajduje się w Uchwale Rady Powiatu w Krakowie, którą można znaleźć pod linkiem wskazanym na dole strony (Dokumenty, które warto znać).

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczce wpisanej do rejestru zabytków lub znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków.

Kto może dostać dotację?

Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną (np. gminę, parafię, organizację pozarządową), finansującą prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy kapliczce, a także posiadającą tytuł prawny do kapliczki, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Warto pamiętać, że jednym z załączników do wniosku jest dokument potwierdzający tytuł prawny do kapliczki.

Kiedy złożyć wniosek o udzielenie dotacji?

Nabór wniosków o udzielenie dotacji trwa od 1 do 31 października 2021 roku (z terminem realizacji zadania do 30 listopada 2022 roku).

 

Więcej informacji na stronie: https://powiat.krakow.pl/kapliczki/