Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.

Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXII/240/20 Rady Gminy Zabierzów z 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoj Gminy Zabierzów do 2030 r.”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Zarządzam, co następuje:

§1

  1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030 r. w terminie od 31 marca 2021 r. do 4 maja 2021 r.
  2. Ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabierzów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Zabierzów

/-/

Elżbieta Burtan

Link do formularza zgłaszania uwag online: https://forms.gle/K1PEwyNzju4fedK9A

Pliki do pobrania