Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert – świetlice opiekuńczo-wychowawcze

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie: wyników I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych  na terenie gminy Zabierzów w roku 2021.

Na podstawie art 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  (tj. w Dz.U. z 2020 roku poz. 713  ze. zm.) oraz art. 14 ust. 1w związku z art.13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t j .w Dz.U z 2021 r, poz. 183) oraz uchwały Nr XXIII/267/2020 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Zarządzam, co następuje:

 §1

Dokonuje się rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Zabierzów w 2021r.

§ 2

Wykaz podmiotów , które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy Zabierzów zgodnie z § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Od dnia 22 lutego 2021 roku osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, którego oferta została wybrana, zobowiązane są o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy celem zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

§4

Szczegółowe warunki sposobu realizacji zadania publicznego oraz rozliczenia dotacji zostaną wskazane w umowie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania