Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Sebastian Mazgaj, złożony 22 grudnia 2020 r.

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i remont budynku technicznego w kompleksie wojskowym w Zabierzowie wraz z wyburzeniem wejścia północnego do budynku, oraz z remontem, przebudową i budową infrastruktury zewnętrznej, dz. nr. 1267/3, obręb nr 0022 Zabierzów, j. ew. Zabierzów

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.73.2020)

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 4 listopada 2020 r. w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie).

Wobec powyższego kontakt zapewniony jest:

  1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP – /ag9300lhke/skrytka, faksem – 12 422 72 08);
  2. pocztą tradycyjną uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
  3. osobiście jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-419 – sprawę prowadzi p. Łukasz Krzysztofik) lub drogą elektroniczną (wnioski należy kierować na adres: wi@malopolska.uw.gov.pl).

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Pliki do pobrania