Ogłoszenie o naborze nr 16/2020

 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu:

rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 7 grudnia do 21 grudnia 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,
Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00Uwaga: w ostatnim dniu naboru (21 grudnia 2020 roku – poniedziałek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 16:00.

Zakres tematyczny operacji:Przedsięwzięcie 2.2

Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych, działalności gospodarczychWskaźniki produktu 2.2.2

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 5Intensywność wsparcia:do 70% kosztów kwalifikowalnychDodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80 000,00 złotych (wysokość wsparcia od 26 000,00 zł do 80 000,00 zł)Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. aa) ustawy o RLKS:Wsparcie w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których nie zalicza się kosztów, o których mowa w  § 17 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2023 z późn. zm. (dalej „rozporządzenie MRiRW”) obejmujących zakup robót budowalnych.Wysokość środków dostępnych w ramach naboru:400 000,00 złotych  Warunki udzielenia wsparcia:

 

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (kompletu wymaganej dokumentacji) w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji z Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD Blisko Krakowa (LSR), w tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167) (dalej „ustawa o RLKS”) tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru.
  5. W dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Lokalne kryteria wyboru operacji:2.2 Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych.

 

Dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:14 pkt.Lista wymaganych dokumentów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej 2 egz.;
  2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej 2 egz.;
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2 egz.;
  4. Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 2 egz.;
  5. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy 2 egz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych).Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo (telefonicznie lub mailowo) dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

 

 

 

Pliki do pobrania