Ogłoszenie o naborze nr 15/2020

 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin:
Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 7 grudnia do 21 grudnia 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,
Adres:
ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) Godziny pracy:
poniedziałek
wtorek-czwartek
piątek
8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00
Uwaga: w ostatnim dniu naboru (21 grudnia 2020 roku – poniedziałek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 16:00.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 2.1. Zakładanie nowych działalności gospodarczych
Wskaźnik produktu 2.1.1.
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 8
Wysokość wsparcia: 50 000,00 zł
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 400 000,00 złotych

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (kompletu wymaganej dokumentacji) w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.
3. Zgodność operacji z Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD Blisko Krakowa (LSR), w tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167) (dalej „ustawa o RLKS”) tj. w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru.
5. W dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
Lokalne kryteria
wyboru operacji: Przedsięwzięcie 2.1. Zakładanie nowych działalności gospodarczych
dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 15 pkt.
Lista wymaganych dokumentów: 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej 2 egz.;
2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej 2 egz.;
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2 egz.;
4. Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 2 egz.;
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy 2 egz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.
Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.
Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo (telefonicznie lub mailowo) dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

 

 

Pliki do pobrania