Ogłoszenie o pracę w PUK Zabierzów na stanowisku specjalista ds. technicznych

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W ZABIERZOWIE, UL. KOLEJOWA 38

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
I.    Wymagania:
1.    Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek Inżyniera Środowiska.
2.    Gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3.    Wymagane doświadczenie w pracy/znajomość zagadnień związanych z sieciami wodociągami i kanalizacji sanitarnej.
4.    Wiedza techniczna i podejście analityczne.
5.    Znajomość podstawowych przepisów m in.: Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, warunków technicznych w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy Prawo Wodne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
6.    Znajomość norm i przepisów technicznych w zakresie budowy sieci wod-kan.
7.    Znajomość i przestrzeganie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
8.    Znajomość i doświadczenie w pracy w programach typu AutoCAD, profil koordynator.
9.    Mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
10.    Dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
11.    Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
12.    Prawo jazdy kat. B.
II.    Obowiązki:
1.    Sporządzanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
2.    Sporządzanie pism i opinii w zakresie zadań realizowanych przez Dział Techniczny PUK Zabierzów.
3.    Obsługa przyjmowanych stron w zakresie pomocy technicznej.
4.    Udział w przygotowaniu i realizacji zaplanowanych inwestycji.
5.    Prowadzenie dokumentacji związanych z realizacją powierzonych zadań.
6.    Uczestnictwo w kontrolach przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
7.    Udział w kierowaniu oraz nadzorze nad przebiegiem robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
8.    Przygotowanie porozumień, umów wstępnych z kontrahentami.
9.    Sporządzanie ofert, kosztorysów, robót i innej dokumentacji.
10.    Prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości dotyczącej zakresu pracy.
11.    Opracowanie planów zużycia materiałów i urządzeń dla wykonywanych zadań.
12.    Przygotowanie zapotrzebowań materiałowych.
13.    Rozliczanie zużytych materiałów do robót.
14.    Udział w inwentaryzacjach.
15.    Pomoc i udział w prowadzeniu archiwum dokumentacji projektowej PUK Zabierzów.
16.    Wykonywanie sprawozdań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
III.    Oferujemy:
1.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, miejsce pracy gmina Zabierzów.
2.    Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia.
3.    Możliwość stabilnego zatrudnienia.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: puk@zabierzow.com.pl  do dnia 15.10.2020 r.
Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 38.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie l.nabaglo@zabierzow.com.pl
3.    Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
•    dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji – przez okres jej trwania,
•    dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji – przez okres 12 miesięcy,
•    dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.