Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów

Znak sprawy: WGG.6840.1.2020.GN                                                                                                                       Zabierzów, dn. 20.02.2020 r.

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zabierzów 

 

 

Na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 25, ust. 1, art. 28 i art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. w Dz. U. z 2020 r. poz.  65 , ze zm./ Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niezabudowaną działkę ewidencyjną  nr 639/1 położoną w obrębie Brzoskwinia, gmina Zabierzów.

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia

ogólna
[ha]

Użytek i klasa

 

Nr Księgi Wieczystej

Wartość szacunkowa działki [zł]

(zawiera 23% podatku VAT)

1

Brzoskwinia

639/1

0,0173

dr

KR2K/00019741/9

5 205,36zł ( pięć tysięcy dwieście pięć złotych  36/100 )

 

 

  • Do wartości działki zostaną doliczone koszty:

-               wykonania szacunku działki w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

  • Koszty sporządzenia aktu notarialnego poniesie nabywca.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zabierzów Nr XXVIII/161/04 z dnia 15-04-2004 roku (Dz. Urz. Woj. małopolskiego nr 152 poz. 1834 z dnia 22-06-2004 r.)  uchwałą Rady Gminy Zabierzów Nr VIII/48/11 z dnia 29-04-2011 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej powołanej uchwale Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15-04-2004 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 292 poz. 2414 z dnia 02-06-2011 r.) oraz Uchwałą Nr XXXVI/359/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 7188 z dnia 9 listopada 2017 r.) działka nr 639/1  w Brzoskwini ujęta jest terenach użytków rolnych, oznaczonych symbolem RP.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości stanowiąca przedmiot wyceny położona jest w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów, w miejscowości Brzoskwinia.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 639/1  o powierzchni 0,0173 ha:

-       położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych, terenów użytkowanych rolniczo oraz terenów zabudowy mieszkaniowo- jednorodzinnej i graniczy z  terenem autostrady A4,

-       stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną,

-       posiada kształt wydłużony,

-       stanowi teren płaski,

-       posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym  wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami upływa w dniu 14.04.2020 r.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 1.16 I piętro (nr tel. 12 283-07-28).

 

 

 

Bartłomiej Stawarz

Zastępca Wójta Gminy Zabierzów

/-/

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania