Ogłoszenie o naborze nr 5/2020 Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

UWAGA!

W związku z sytuacją nadzwyczajną związaną z koronawirusem Samorząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu przyjmowania wniosków przez LGD Blisko Krakowa. W związku z powyższym, wnioski o przyznanie pomocy w ramach trwających naborów 4/2020 oraz 5/2020 będą przyjmowane do dnia 2 kwietnia do godz. 15:00.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. kontakt z pracownikami biura LGD (w tym również prowadzone doradztwo) możliwy jest wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną. O możliwości osobistego złożenia wniosku LGD Blisko Krakowa poinformuje na swojej stronie internetowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze nr 5/2020

 

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu

rozwijania działalności gospodarczej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 5 marca do 18 marca 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,
Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00Uwaga: w ostatnim dniu naboru (18 marca 2020 r.) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 12:00.Zakres tematyczny operacji:Przedsięwzięcie 2.2 Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczychWskaźnik produktu 2.2.1 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 10Intensywność wsparcia:do 70% kosztów kwalifikowalnychDodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80 000,00 zł (wysokość wsparcia od 26 000,00 zł do 80 000,00 zł)Wysokość dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:  800 000,00 złWarunki udzielenia wsparcia:

 

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.


Lokalne kryteria wyboru operacji:2.2 Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych., dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji:14 pkt.Lista wymaganych dokumentów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej;
  2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej;
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy;
  5. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową.Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl, www.arimr.gov.plFormularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy DziałaniaJednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD.

 

 

Pliki do pobrania