Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów:

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 780 o pow. 2,6007 ha, gmina Zabierzów, obręb  Rudawa, księga wieczysta nr KR2K/00056895/4).

Cena wywoławcza: 850 000,00  zł brutto.

Termin i miejsce przetargu:  20.04.2020 r. o godz.1100 w Urzędzie Gminy Zabierzów (Zabierzów, Rynek 1) – pokój nr 1.25  (I  piętro).

Wysokość wadium: 100 000,00 zł.

Wpłata wadium do dnia 16.04.2020 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń
    w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1 oraz w Internecie – strona www.zabierzow.org.pl – zakładka Ogłoszenia i w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów – pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow - zakładka Wójt/Obwieszczenia i zawiadomienia.
  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Zabierzów, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, 32-080 Zabierzów Rynek 1, pokój nr 1.16 – I piętro (nr tel. 12 283 07 28).